gemeente Steenbergen | gemeente Steenbergen - parkeerverbod - parkeerterrein Kade Steenbergen

Officiele publicatie

Verkeersbesluit parkeerverbod Kade Steenbergeni.v.m. Sinterklaasintocht Steenbergen.

Parkeerverbod en inrijverbod instellen op het parkeerterrein aan de Kade te Steenbergen ten behoeve van de Sinterklaasintocht op 19 november te Steenbergen.

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Gelet op:

 • 1.
  Het bepaalde in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);
 • 2.
  Het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);
 • 3.
  Het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).
 • Overwegende:

  dat het parkeerterrein aan de Kade ter hoogte van de kruising met de West-havendijk, gelegen is binnen de bebouwde kom van Steenbergen;

  dat dit parkeerterrein in beheer is bij gemeente Steenbergen;

  dat het hiervoor benoemde parkeerterrein is gecategoriseerd als erftoegangsweg (30km/uur) en het parkeerterrein daarmee deel uitmaakt van een verblijfsgebied;

  dat de verkeersfunctie in een verblijfsgebied ondergeschikt is aan de verblijfsfunctie;

  dat het parkeerterrein dat hiervoor benoemd is een weg is zoals bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

  dat gelet op dit artikel het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor de genoemde wegen;

  dat dit parkeerterrein wordt gebruikt voor de aankomst van Sinterklaas op 19 november van 13:00 tot 17:00;

  dat ten alle tijden de veiligheid van alle weggebruikers en de bezoekers van dit evenement gewaarborgd moet zijn;

  dat op dit parkeerterrein de aanwezigheid van geparkeerde auto’s hinderlijk kan zijn voor de bezoekers van de Sinterklaasintocht;

  dat het gewenst is om gedurende dit evenement een tijdelijk parkeerverbod in te stellen zodat er voldoende ruimte is voor de bezoekers van de Sinterklaasintocht;

  dat om dit parkeerterrein af te sluiten en om parkeerverboden te plaatsen het nodig is borden C01 en E04 te plaatsen zoals aangegeven op de bijgevoegde tekeningen;

  dat op basis van artikel 12 van het BABW een verkeersbesluit genomen moet worden voor het plaatsen van borden A t/m G van bijlage 1 RVV 1990 en verkeerstekens;

  dat met het plaatsen van de deze verkeersborden op grond van een verkeersbesluit de gemeentelijke wegsleepregeling van kracht is;

  dat na het beëindigen van het evenement de oorspronkelijke verkeerssituaties worden hersteld;

  besluiten:

  • 1.
   Het instellen van een tijdelijk parkeerverbod op het parkeerterrein aan de Kade ter hoogte van de kruising met de West-Havendijk te Steenbergen zoals in de bijgevoegde tekening staat aangegeven door het aanbrengen van de borden E04, conform bijlage 1 van het RVV 1990, aan beide zijdes van de ingang van het parkeerterrein;
  • 2.
   De verkeersborden, genoemd in besluit 1, te ondersteunen door de onderborden OB310p, parkeren verboden op 19 november, OB met de tekst “vanwege evenement” en OB304, wegsleepregeling van kracht, deze borden op een geel schild te plaatsen, zoals op de bebordingstekening staat aangegeven;
  • 3.
   Het instellen van een tijdelijke geslotenverklaring van het parkeerterrein aan de Kade te Steenbergen ter hoogte van de kruising met de West-Havendijk ten tijde van het evenement zoals staat aangegeven op de tekening door het aanbrengen van het bord C01, conform bijlage 1 van het RVV 1990, aan het begin van het parkeerterrein;
  • 4.
   Dit besluit treedt in werking zodra het verkeersbesluit via de reguliere kanalen is gepubliceerd.

  Steenbergen

  20 oktober 2023 Hoogachtend,
  burgemeester en wethouders van Steenbergen,
  namens dezen,
  Teamleider BRA,
  G. Beijers

  Mededelingen

  Bezwaar

  Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl. Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen (Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.