gemeente Steenbergen | Gemeente Steenbergen - Parkeerverbod en inrijverbod instellen - de Markt, de Molenstraat en het parkeerterrein aan de Markt te Kruisland

Officiele publicatie

Verkeersbesluit Carnaval Kruisland

Parkeerverbod en inrijverbod instellen op de Markt, de Molenstraat en het parkeerterrein aan de Markt ten behoeve van de carnavalsfestiviteiten van 9 februari tot 13 februari 2024 te Kruisland.

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

Overwegingen ten aanzien van het besluit

1. Het bepaalde in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

2. Het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

3. Het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

Overwegende:

dat de Markt, de Molenstraat en het parkeerterrein aan de Markt ter hoogte van huisnummer 2 gelegen zijn binnen de bebouwde kom van Kruisland;

dat deze straten en dit parkeerterrein in beheer zijn bij gemeente Steenbergen;

dat de Markt, de Molenstraat en het hiervoor benoemde parkeerterrein zijn gecategoriseerd als erftoegangsweg (30km/uur) en het parkeerterrein daarmee deel uitmaakt van een verblijfsgebied;

dat de verkeersfunctie in een verblijfsgebied ondergeschikt is aan de verblijfsfunctie;

dat de Markt, de Molenstraat, en het parkeerterrein dat hiervoor benoemd is wegen zijn zoals bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

dat gelet op dit artikel het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor de genoemde wegen;

dat de Markt, de Molenstraat en het parkeerterrein worden gebruikt voor de Carnavalsviering vanaf 09 februari tot 13 februari 2024;

dat ten alle tijden de veiligheid van alle weggebruikers en de bezoekers van dit evenement gewaarborgd moet zijn;

dat om de veiligheid te waarborgen het wenselijk is de Markt vanaf de kruisingen met de Langeweg/Roosendaalseweg, de Molenstraat tot de Graaf Engelenbrechtstraat en het parkeerterrein ter hoogte van Markt 2 af te sluiten voor het verkeer;

dat op het parkeerterrein de aanwezigheid van geparkeerde auto’s hinderlijk kan zijn voor het opbouwen en bezoeken van de carnaval festiviteiten;

dat het gewenst is om gedurende dit evenement een tijdelijk parkeerverbod in te stellen zodat de carnaval festiviteiten niet gehinderd worden tijdens de opbouw;

dat om de hiervoor genoemde wegen en dit parkeerterrein af te sluiten en om parkeerverboden te plaatsen het nodig is borden C01 en E04 te plaatsen zoals aangegeven op de bijgevoegde tekeningen;

dat op basis van artikel 12 van het BABW een verkeersbesluit genomen moet worden voor het plaatsen van borden A t/m G van bijlage 1 RVV 1990 en verkeerstekens;

dat met het plaatsen van de deze verkeersborden op grond van een verkeersbesluit de gemeentelijke wegsleepregeling van kracht is;

dat na het beëindigen van het evenement de oorspronkelijke verkeerssituaties worden hersteld;

BESLUIT EN:

 

 • 1.
  Het instellen van een tijdelijk parkeerverbod op het parkeerterrein aan de Markt ter hoogte van huisnummer 2 te Kruisland zoals in de bijgevoegde tekening staat aangegeven door het aanbrengen van de borden E04, conform bijlage 1 van het RVV 1990, aan beide zijdes van de ingang van het parkeerterrein;
 • 2.
  De verkeersborden, genoemd in besluit 1, te ondersteunen door de onderborden OB310p, parkeren verboden vanaf 09 februari 10:00 tot 13 februari 22:00, OB met de tekst “vanwege evenement” en OB304, wegsleepregeling van kracht, deze borden op een geel schild te plaatsen, zoals op de bebordingstekening staat aangegeven;
 • 3.
  Het instellen van een tijdelijke geslotenverklaring van de Markt ter hoogte van de kruising met de Langeweg en de Roosendaalsestraat, de Molenstraat tot de kruising met Graaf Engelenbrechtstraat en het parkeerterrein aan de Markt te Kruisland ter hoogte van huisnummer 2 ten tijde van het evenement zoals staat aangegeven op de tekening door het aanbrengen van het bord C01, conform bijlage 1 van het RVV 1990, aan het begin van het parkeerterrein;
 • 4.
  Dit besluit treedt in werking zodra het verkeersbesluit via de reguliere kanalen is gepubliceerd.

Steenbergen,

24 januari 2024 Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Steenbergen,
Coördinator BRA
J.Heijnen

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl. Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen (Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.

Bijlage 1