gemeente Steenbergen | Gemeente Steenbergen - realisatie laad en loszone - Raadhuisplein Dinteloord

Officiele publicatie

Gemeente Steenbergen realisatie laad en loszone Raadhuisplein Dinteloord

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Gelet op:

1. Het bepaalde in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

2. Het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

3. Het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

Overwegende:

dat het Raadhuisplein gelegen is binnen de bebouwde kom van Dinteloord;

dat deze weg in beheer is bij gemeente Steenbergen;

dat dit een weg is zoals bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

dat gelet op dit artikel het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor de genoemde weg;

dat aan het Raadhuisplein de Action gelegen is;

dat de Action aangegeven heeft problemen te ervaren tijdens het laden en lossen waardoor zij tijdens het laden en lossen de straat moeten afsluiten om hun werkzaamheden uit te voeren;

dat laden en lossen aan de achterzijde van het pand geen optie is omdat het hier te smal is voor vrachtwagens;

dat het niet wenselijk is dat tijdens het laden en lossen van de Action het Raadhuisplein gestremd is;

dat de gemeente klachten heeft ontvangen over deze verkeerssituatie van bewoners uit de omgeving;

dat door een laad en los zone te realiseren het probleem bestreden wordt en de Action niet langer zo hoeft te handelen dat ze tijdens het laden en lossen het Raadhuisplein gestremd is;

dat het om die reden wenselijk wordt geacht een laad en loszone in te stellen op het Raadhuisplein ter hoogte van huisnummer 25a;

dat op basis van artikel 12 van het BABW een verkeersbesluit genomen moet worden voor het plaatsen van borden A t/m G van bijlage 1 RVV 1990 en verkeerstekens;

dat voor het instellen van een laad en los zone bord E07 geplaatst dient te worden en dat dit bord op basis van artikel 12 alleen geplaatst mag worden na het nemen van een verkeersbesluit;

dat deze maatregel noodzakelijk is om de doorstroming op het Raadhuisplein te waarborgen;

dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de verkeersadviseur van de politie, district Markiezaten;

dat de politie een positief advies 13-10-2023 heeft afgegeven voor het nemen van dit besluit;

dat het onderstaande verkeersbesluit wordt genomen vanwege het verzekeren van de veiligheid op en de bruikbaarheid van de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers.

BESLU ITEN:

  • -
    Het instellen van een laad en los zone op het Raadhuisplein te Dinteloord ter hoogte van huisnummer 25a tussen 07:00 en 11:00 van maandag t/m zaterdag zoals in de bijgevoegde tekening staat aangegeven door het aanbrengen van het bord E07, voorzien van onderbord OB208C met daarop de tekst “ma t/m za, 07 – 11:00 h” conform bijlage 1 van het RVV 1990;
  • -
    Het plaatsen van de borden volgens bijgevoegde tekening;
  • -
    Dit besluit treedt in werking 1 dag nadat het verkeersbesluit via de reguliere kanalen is gepubliceerd.

Steenbergen,

25-10-2023
burgemeester en wethouders van Steenbergen,
namens deze,
Teamleider BRA
G. Beijers

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl. Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen (Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.