gemeente Steenbergen | Gemeente Steenbergen - Realisatie parkeervakken voor minder validen en voor gezinnen - Burgemeester van loonstraat 72 Steenbergen

Officiele publicatie

Gemeente Steenbergen: Realisatie parkeervakken voor minder validen en voor gezinnen

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Overwegende dat;

dat de Burgemeester van Loonstraat gelegen is binnen de bebouwde kom van Steenbergen;

dat deze weg in beheer is bij gemeente Steenbergen;

dat de Burgemeester van Loonstraat een weg is als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

dat gelet op dit artikel het college van burgemeester van wethouders van Steenbergen bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor de genoemde weg;

dat supermarkt de Lidl aan de Burgemeester van Loonstraat is gelegen;

dat deze accommodatie vaak door mindervalide mensen en gezinnen wordt bezocht;

dat de behoeft bestaat om een parkeervoorziening te treffen voor mindervalide bezoekers en gezinnen die de Lidl bezoeken;

dat om die reden besloten is om twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen en een parkeerplaats voor gezinnen aan te brengen op de Burgemeester van Loonstraat ter hoogte van de hoofdingang van de Lidl;

dat er voldoende parkeergelegenheid is in de nabije omgeving om de toename van de parkeerdruk, als gevolg van het aanbrengen van deze algemene gehandicaptenparkeerplaatsen, op te vangen;

Dat in artikel 15, lid 2 van de Wegenverkeerswet is opgenomen dat voor het plaatsen of verwijderen van (fysieke) maatregelen die leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieƫn weggebruikers die gebruik kunnen maken van een weg een verkeersbesluit is vereist;

dat het onderstaande verkeersbesluit wordt genomen vanwege het verzekeren van de veiligheid op de weg;

gelet op artikel 18, lid 1d van de Wegverkeerswet 1994;

BESLUIT

  • 1.
    Het aanbrengen van twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen, door middel van het plaatsen van bord E06 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 aan de Burgemeester van Loonstraat op de locaties zoals aangegeven op bijgaande aangehechte situatietekening;
  • 2.
    Het aanbrengen van een algemene parkeerplaats voor gezinnen, door middel van het plaatsen van bord E08s van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 aan de Burgemeester van Loonstraat zoals aangegeven op bijgaande aangehechte situatietekening;
  • 3.
    Dit besluit treedt in werking 1 dag nadat het verkeersbesluit via de reguliere kanalen is gepubliceerd;

Steenbergen,

26 augustus 2022
Hoogachtend,
Namens burgemeester en wethouders van Steenbergen,
Teammanager Beheer Ruimte en Accommodaties,
G. Modderkolk

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl.

Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen (Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.