gemeente Steenbergen | Gemeente Steenbergen - Reserveren van parkeerplekken voor het opladen van elektrische voertuigen - Galjoen te Dinteloord en het Elzeplein te Steenbergen

Officiele publicatie

Verkeersbesluit laadpalen Gemeente Steenbergen; Reserveren van parkeerplaatsen voor het uitsluitend opladen van elektrische voertuigen in de Galjoen te Dinteloord en het Elzeplein te Steenbergen

Burgemeesters en wethouders van gemeente Steenbergen,

Overwegingen ten aanzien van het besluit

1. Het bepaalde in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

2. Het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

3. Het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

Overwegende:

- Dat het centrale doel van het nationale Klimaatakkoord is het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland met 49 % ten opzichte van 1990;

- Dat als onderdeel van het Klimaatakkoord de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) is vastgesteld waarin is opgenomen dat de ontwikkeling van laadinfrastructuur geen belemmering mag vormen voor de groei van het aantal elektrische auto’s;

- Dat de provincies Noord-Brabant en Limburg en de gemeenten samen de NAL regio Zuid vormen en met de collectieve concessie afspraken uit het Klimaatakkoord voor elektrisch vervoer vormgeven;

- Dat de provincies Noord-Brabant en Limburg namens de gemeente Steenbergen een contract met Vattenfall hebben afgesloten voor “Plaatsing en exploitatie van slimme laadinfrastructuur”;

- Dat de gemeente via de provincie een concessieovereenkomst is aangegaan met Vattenfall voor het verlenen van openbare laaddiensten;

- Dat de provincies Noord-Brabant en Limburg met dit contract namens de deelnemende gemeenten invulling geven aan de doelstellingen en vereisten zoals opgenomen in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL);

- Dat aanvragen van bewoners zijn ontvangen voor het realiseren van laadinfrastructuur ten behoeve van het opladen van hun elektrisch voertuig;

- Dat de laadlocaties op straat- en adresniveau zijn bepaald aan de hand van de plaatsingscriteria zoals afgestemd met de provincies en deelnemende gemeenten en lokale kennis vanuit gemeente Steenbergen;

- Dat de onderstaande verkeersmaatregelen, als bedoeld in artikel 2 WVW 1994, kan leiden tot het beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of nadelige gevolgen voor het milieu, zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer;

- Dat het de eigenaar of houder van een elektrische auto is toegestaan deze auto te parkeren op een door het college gereserveerde parkeerkeerplaats voor het opladen van een elektrische auto, indien de auto wordt aangesloten aan het oplaadpunt bij de parkeerplaats;

- Dat de maatregel (gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet) strekt tot:

1. het verzekeren van de veiligheid op de weg;

2. het beschermen van weggebruikers en passagiers;

3. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten en gebieden;

- Dat op basis van artikel 12 van het BABW een verkeersbesluit genomen moet worden voor het plaatsen van borden A t/m G van bijlage 1 RVV 1990 en verkeerstekens;

- Dat voor het reserveren van parkeerplekken bord E04 geplaatst dient te worden en dat dit bord op basis van artikel 12 BABW alleen geplaatst mag worden na het nemen van een verkeersbesluit;

- Dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West-Brabant, namens deze de beleidsadviseur verkeer;

- Dat de politie een positief advies heeft afgegeven voor het nemen van dit besluit;

BESLU ITEN

  • 1.
    Tot het aanwijzen van 4 parkeerplaatsen op verschillende locaties binnen gemeente Steenbergen zoals aangegeven op de tekeningen, uitsluitend bedoeld voor het opladen van elektrische voertuigen.
  • 2.
    Om bovenstaande reden het bord E04 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 te plaatsen met onderbord “alleen voor opladen elektrische voertuigen” bij de genoemde parkeerplaatsen.

Steenbergen,

1 april 2024 Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,
Namens dezen,
Coördinator team Beheer, Ruimte en Accommodaties,
J. Heijnen

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl. Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen (Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.