gemeente Steenbergen | Gemeente Steenbergen - Verkeersbesluit eenrichtingsverkeer - Veerweg en Binnenvest Steenbergen

Officiele publicatie

Verkeersbesluit eenrichtingsverkeer Veerweg en Binnenvest Steenbergen

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

dat het onderstaande verkeersbesluit wordt genomen vanwege het verzekeren van de veiligheid op de weg en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

gelet op artikel 18, lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

Overwegingen ten aanzien van het besluit

dat de Binnenvest en Veerweg gelegen zijn binnen de bebouwde kom van Steenbergen;

dat deze wegen in beheer zijn bij gemeente Steenbergen;

dat dit wegen zijn als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

dat gelet op dit artikel het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor de genoemde wegen;

dat in bovengenoemde wegen de profielbreedte niet toereikend is om verkeersbewegingen in twee richtingen toe te staan;

dat bovengenoemde wegen hierdoor moeilijk of niet toegankelijk zijn voor hulpdiensten in geval van calamiteiten;

dat dit leidt tot ongewenste en (verkeers-)onveilige situaties;

dat het om die reden wenselijk wordt geacht om een eenrichtingsverkeer in te stellen in de bovengenoemde straten;

dat deze maatregel noodzakelijk is om de doorstroming in de bovengenoemde straten te verbeteren;

dat hulpverleningsvoertuigen en de afvalinzamelaar zich na de verkeersmaatregelen beter kunnen verplaatsen in de bovengenoemde straten;

dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de verkeersadviseur van de politie, district Markiezaten;

dat de politie een positief advies heeft afgegeven voor het nemen van dit besluit;

dat het onderstaande verkeersbesluit wordt genomen vanwege het verzekeren van de veiligheid op en de bruikbaarheid van de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers.

BESLUIT

 • -
  Het instellen van een eenrichtingsverkeer in de Binnenvest te Steenbergen vanaf de Oostdam richting de Kruispoort zoals in de bijgevoegde tekening staat aangegeven door het aanbrengen van de borden C02 en C03, conform bijlage 1 van het RVV 1990;
 • -
  Het instellen van een eenrichtingsverkeer in de Veerweg te Steenbergen vanaf de Oude Vest richting de David van Orliƫnsstraat zoals in de bijgevoegde tekening staat aangegeven door het aanbrengen van de borden C02 en C03, conform bijlage 1 van het RVV 1990;
 • -
  Deze borden voorzien van een onderbord OB54;
 • -
  Het plaatsen van de borden volgens bijgevoegde tekening;
 • -
  Dit besluit treedt in werking 1 dag nadat het verkeersbesluit via de reguliere kanalen is gepubliceerd.

Steenbergen,

7 november 2022 Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Steenbergen,
Namens deze,G. Beijers
Teammanager Beheer, Ruimte en Accommodaties

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl.

Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen (Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.