gemeente Steenbergen | Gemeente Steenbergen - Verkeersbesluit parkeerverboden kermis Steenbergen - Parkeerterreinen Westdam en IJzeren Put

Officiele publicatie

Verkeersbesluit parkeerverboden kermis Steenbergen

Parkeerverbod instellen op diverse locaties ten behoeve van de kermis te Steenbergen.

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Gelet op:

1. Het bepaalde in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

2. Het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

3. Het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

Overwegende:

dat de Westdam, de Oostdam, het parkeerterrein aan de Westdam, de Markt en het parkeerterrein de IJzeren Put gelegen zijn binnen de bebouwde kom van Steenbergen;

dat deze wegen in beheer zijn bij gemeente Steenbergen;

dat de hiervoor benoemde wegen zijn gecategoriseerd als erftoegangswegen (30km/uur) en de wegen daarmee deel uitmaken van een verblijfsgebied;

dat de verkeersfunctie in een verblijfsgebied ondergeschikt is aan de verblijfsfunctie;

dat de wegen die hiervoor benoemd zijn wegen zijn als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

dat gelet op dit artikel het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor de genoemde wegen;

dat deze wegen worden gebruikt voor de kermis van 08 juli 08:00 (opbouw) t/m 15 juli 17:00;

dat ten alle tijden de veiligheid van alle weggebruikers en de kermisbezoekers gewaarborgd moet zijn;

dat op deze wegen de aanwezigheid van geparkeerde auto’s hinderlijk kan zijn voor het opzetten van de kermis en het verblijven van de kermisexploitanten;

dat het gewenst is om gedurende dit evenement een tijdelijk parkeerverbod in te stellen zodat de kermis niet gehinderd wordt bij het opbouwen van het evenement;

dat het gewenst is om gedurende dit evenement de ijzeren put af te sluiten en parkeerverboden in te stellen voor voertuigen zodat de kermisexploitanten hier kunnen verblijven;

dat voor het instellen van parkeerverboden het nodig is bord E04 te plaatsen zoals aangegeven op de bijgevoegde tekeningen;

dat op basis van artikel 12 van het BABW een verkeersbesluit genomen moet worden voor het plaatsen van borden A t/m G van bijlage 1 RVV 1990 en verkeerstekens;

dat met het plaatsen van deze verkeersborden op grond van een verkeersbesluit de gemeentelijke wegsleepregeling van kracht is;

dat na het beëindigen van het evenement de oorspronkelijke verkeerssituaties worden hersteld;

BESLUIT EN:

 • 1.
  Het instellen van een tijdelijk parkeerverbod op het parkeerterrein aan de Westdam, de Markt, het deel van de Westdam tussen de Westdam huisnummer 30 en de Oostdam tot de Gummaruskerk te Steenbergen zoals in de bijgevoegde tekening staat aangegeven door het aanbrengen van de borden E04, conform bijlage 1 van het RVV 1990, aan beide zijdes van de weg;
 • 2.
  Het instellen van een tijdelijk parkeerverbod op het parkeerterrein de “ijzeren put” gelegen aan de Rozemarijnstraat, van Hoogendorpstraat en de Willem de Rooverstraat te Steenbergen zoals in de bijgevoegde tekening staat aangegeven door het aanbrengen van de borden E04, conform bijlage 1 van het RVV 1990, aan het begin van het parkeerterrein aan de noordoost zijde van de weg;
 • 3.
  De verkeersborden, genoemd in besluit 1 en 2, te ondersteunen door de onderborden OB310p, parkeren verboden van 08 juli 08:00 t/m 15 juli 17:00, OB met de tekst “vanwege evenement” en OB304, wegsleepregeling van kracht, deze borden op een geel schild te plaatsen;
 • 4.
  Dit besluit treedt in werking zodra het verkeersbesluit via de reguliere kanalen is gepubliceerd.

Steenbergen,

5 juli 2024
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,
Namens deze, J. Heijnen
Coördinator team Beheer, Ruimte en Accommodaties

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl. Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen (Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.