Officiele publicatie

Verkeersbesluit voorrangsregeling Molenweg Gemeente Steenbergen

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Overwegende, dat gebleken is dat er op de Molenweg in Steenbergen bij het kruispunt met de Wipstraat sprake is van een onoverzichtelijke situatie;

dat deze onoverzichtelijkheid met name geldt voor bestuurders van motorvoertuigen komende uit de Molenweg;

dat deze onoverzichtelijkheid wordt veroorzaakt door het pand met adres Wipstraat 23 waardoor het uitzicht vanuit de Molenweg wordt gehinderd en dat dit geen oplosbare situatie is;

dat het kruispunt momenteel is voorzien van een voorrangsregeling, waarbij bestuurders vanaf de Molenweg voorrang dienen te verlenen aan bestuurders op de Wipstraat en dat dit door middel van verkeersborden B06 en bijbehorende haaientandmarkering kenbaar wordt gemaakt;

dat in de praktijk is gebleken dat deze maatregel onvoldoende toereikend is voor de situatie en het vanuit verkeersveiligheid wenselijk is om een stringentere maatregel te treffen,

dat we zodoende de voorrangsregeling voor het gemotoriseerde verkeer op de Molenweg vervangen door een stopregeling, waarbij bestuurders vanaf de Molenweg verplicht worden te stoppen alvorens het kruispunt op te rijden;

dat we hiermee verder trachten te voorkomen dat bestuurders onverhoeds het kruispunt oprijden waarbij met name conflicten met kruisend fietsverkeer een risico zijn;

dat we hiertoe de verkeersborden B06 “verleen voorrang aan kruisende bestuurders” vervangen door verkeersborden B07 “stop en verleen voorrang aan kruisende bestuurders” en dat we de haaientandmarkering vervangen door een stopstreep;

dat het onderstaande verkeersbesluit wordt genomen vanwege het verzekeren van de veiligheid op de weg en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

gezien het bijgevoegde advies van de politie als bedoeld in artikel 24 van het Besluit Administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BAWB) d.d. 5 september 2019, dat geen bezwaar bestaat tegen het instellen van een stopregeling;

gelet op de artikelen 15 en 18 lid 1d van de Wegenverkeerswet, artikel 21 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer (BAWB) en artikel 2, eerste lid onder a van de Wegenverkeerswet, waarin geregeld is, dat regels kunnen strekken tot het verzekeren van de veiligheid op de weg;

Besluiten:

  • 1.
     Verkeersborden zoals in navolgend overzicht van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 te plaatsen c.q. te verwijderen op de locaties zoals aangegeven op aangehechte situatietekening;
  • 2.
    Te bepalen, dat onder 1 genoemde verkeersmaatregelen in werking treden één dag na publicatie.

Steenbergen,

25 september 2019
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen
Namens deze, Mvr. R. de Jonge
Teammanager Beheer, Ruimte en Accommodaties

Overzicht van de te plaatsen en de te verwijderen verkeersborden:

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl.

Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen (Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.

Situatietekening