Officiele publicatie

Verkeersbesluit wegmarkering Wipstraat Gemeente Steenbergen

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Overwegende, dat er aan de Wipstraat in Steenbergen onderhoud is uitgevoerd waarbij de bovenste laag van de wegverharding is vervangen;

dat zodoende de wegmarkering ook vervangen moet worden;

dat we hiermee de gelegenheid hebben om markering aan te brengen die beter past bij de situatie en beter past bij de landelijke richtlijnen voor herkenbaar wegontwerp;

dat het in die situatie wenselijk is een ononderbroken asmarkering aan te brengen om het verkeer beter te geleiden en het te verbieden halterende bussen in te halen, wat vanwege de ligging in een bocht onwenselijk is;

dat het vanuit de richtlijnen is voorgeschreven dat een weg zoals de Wipstraat wordt voorzien van een ononderbroken asmarkering;

dat dit bovendoen idealiter wordt uitgevoerd als dubbele asmarkering maar dat de Wipstraat daar onvoldoende ruimte voor biedt zodat volstaan wordt met een enkele;

dat we zodoende de Wipstraat voorzien van een enkele, ononderbroken asmarkering voor het gedeelte tussen huisnummer 11 en het viaduct van de Rondweg-Oost;

dat we het resterende deel van de Wipstraat niet van een ononderbroken voorzien vanwege de verschillende inritten die bereikbaar moeten blijven;

dat het onderstaande verkeersbesluit wordt genomen vanwege het verzekeren van de veiligheid op de weg en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

gezien het advies van de politie als bedoeld in artikel 24 van het Besluit Administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BAWB) d.d. 5 september 2019, dat geen bezwaar bestaat tegen het aanpassen van de markering;

gelet op de artikelen 15 en 18 lid 1d van de Wegenverkeerswet, artikel 21 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer (BAWB) en artikel 2, eerste lid onder a van de Wegenverkeerswet, waarin geregeld is, dat regels kunnen strekken tot het verzekeren van de veiligheid op de weg;

Besluiten:

  • 1.
    Verkeerstekens zoals in navolgend overzicht van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 te plaatsen c.q. te verwijderen op de locaties zoals aangegeven op aangehechte situatietekening;
  • 2.
    Te bepalen, dat onder 1 genoemde verkeersmaatregelen in werking treden één dag na publicatie.

Steenbergen,

25 september 2019
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,
Namens deze, Mvr. R. de Jonge
Teammanager Beheer, Ruimte en Accommodaties

Overzicht van de te plaatsen verkeerstekens:

Ononderbroken asmarkering

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl.

Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen (Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.

Situatietekening