gemeente Steenbergen | Gemeente Steenbergen - Verzamelbesluit laadpalen - Kruisland, Nieuw-Vossemeer, Dinteloord, Steenbergen,

Officiele publicatie

Verzamelverkeersbesluit laadpalen Reserveren van parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen in gemeente Steenbergen

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Gelet op:

• Het bepaalde in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

• Het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

• Het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

Overwegende:

• Dat de provincies Noord-Brabant en Limburg elektrisch rijden willen bevorderen en samen de NAL regio Zuid vormen;

• Dat de provincies Noord-Brabant en Limburg namens de gemeente Steenbergen een contract met Vattenfall hebben afgesloten voor “Plaatsing en exploitatie van slimme laadinfrastructuur;Dat de gemeente via de provincie een concessieovereenkomst is aangegaan met Vattenfall voor het verlenen van openbare laaddiensten;

• Dat de provincies Noord-Brabant en Limburg met dit contract namens de deelnemende gemeenten invulling geven aan de doelstellingen en vereisten zoals opgenomen in de Nationaal Agenda Laadinfrastructuur (NAL);Dat een plankaart is opgesteld waarin 23 locaties zijn bepaald waar op basis van de geprognotiseerde behoefte een laadpaal kan worden geplaatst;

• Dat de laadlocaties zijn bepaald aan de hand van toekomstprognoses per wijk tot 2025, de plaatsingscriteria zoals afgestemd met de provincies en deelnemende gemeenten en lokale kennis vanuit gemeente Steenbergen;

• Dat de onderstaande verkeersmaatregelen, als bedoeld in artikel 2 WVW 1994, kunnen leiden tot het beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of nadelige gevolgen voor het milieu, zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer;

• Dat het de eigenaar of houder van een elektrische auto is toegestaan deze auto te parkeren op een door het college gereserveerde parkeerplaats voor het opladen van een elektrische auto, indien de auto wordt aangesloten aan het oplaadpunt bij de parkeerplaats;

• Dat de maatregel (gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet) strekt tot:

1. het verzekeren van de veiligheid op de weg;

2. het beschermen van weggebruikers en passagiers;

3. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten en gebieden;Dat genoemde weggedeelten in beheer zijn bij de gemeente Steenbergen;

• Dat de gemeente de bevoegdheid heeft om parkeerplaatsen te reserveren voor uitsluitend het opladen van elektrische voertuigen, door middel van een verkeersbesluit;

• Dat de laadpaal gelijktijdig twee elektrische auto’s kan opladen en er daarom bij iedere laadpaal twee parkeerplaatsen gereserveerd dienen te worden als parkeerplaats uitsluitend bedoeld voor het opladen van elektrische auto’s. In beginsel wordt er één parkeerplek ingericht en bij veelgebruik wordt de tweede parkeerplek ook ingericht voor het opladen van elektrische auto’s;

• Dat door het tegelijk nemen van een verzamelverkeersbesluit voor alle locaties van de plankaart, de doorlooptijd van het aanvraag- en realisatieproces van de laadinfrastructuur wordt verkort;

• Dat eventuele bezwaren op specifieke locaties geen invloed hebben op de besluitvorming van de overige locaties binnen dit verkeersbesluit.

Gelet op het bovenstaande, besluit de gemeente Steenbergen:

 • Tot het aanwijzen van 46 parkeerplaatsen uitsluitend bedoeld voor het opladen van elektrische voertuigen op de locaties zoals opgenomen in bijlage 1 ‘Lijst laadlocaties’ en bijlage 2 ‘Plaatsingskaart Openbaar Laadnetwerk’;
 • Om bovenstaande reden de borden E04 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 te plaatsen met onderbord “alleen voor opladen elektrische voertuigen”.

Steenbergen,

1 december 2021 
Burgemeesters en wethouders van Steenbergen
Namens deze, R. de Jonge
Teammanager Beheer, Ruimte en Accommodaties

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bijlage 1

De gemeente Steenbergen heeft besloten om ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen gereserveerde parkeerplaatsen te reserveren in de gemeente Steenbergen, conform bijgaande tekeningen in bijlage 2.

Kruisland

 • 1.
  Laadpaal ID 0851-90: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Markt 12, 4756 AL Kruisland

Nieuw-Vossemeer

 • 1.
  Laadpaal ID 0851-103: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Merijntje Gijzenstraat 15, 4681 BN Nieuw-Vossemeer

Dinteloord

 • 1.
  Laadpaal ID 0851-68: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Burgemeester Meester H. Popstraat 33, 4671 EP Dinteloord
 • 2.
  Laadpaal ID 0851-69: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Vezelstraat 8, 4671 KM Dinteloord
 • 3.
  Laadpaal ID 0851-71: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Westgroeneweg 14, 4671 CM Dinteloord
 • 4.
  Laadpaal ID 0851-77: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Steenbergseweg 97C, 4671 BE Dinteloord

Steenbergen

 • 1.
  Laadpaal ID 0851-32: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Westdam 6, 4651 BE Steenbergen
 • 2.
  Laadpaal ID 0851-33: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Waterlinie 24, 4652 GA Steenbergen
 • 3.
  Laadpaal ID 0851-34: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Seringenlaan 42, 4651 KT Steenbergen
 • 4.
  Laadpaal ID 0851-40: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Wijngaarden Bolwerk 42, 4651 AG Steenbergen
 • 5.
  Laadpaal ID 0851-47: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de De Mudde 26, 4651 GW Steenbergen
 • 6.
  Laadpaal ID 0851-49: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Koos Veraartstraat 6, 4652 AT Steenbergen
 • 7.
  Laadpaal ID 0851-91: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Anjerstraat 48, 4651 MJ Steenbergen
 • 8.
  Laadpaal ID 0851-92: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Magnoliastraat 9, 4651 LC Steenbergen
 • 9.
  Laadpaal ID 0851-95: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Oudlandsestraat 25, 4651 MA Steenbergen
 • 10.
  Laadpaal ID 0851-97: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Van Leuvenstraat 1, 4651 LR Steenbergen
 • 11
  Laadpaal ID 0851-101: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Seringenlaan 4, 4651 KS Steenbergen
 • 12
  Laadpaal ID 0851-102: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Panneman 1, 4651 WL Steenbergen
 • 13
  Laadpaal ID 0851-103: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Merijntje Gijzenstraat 15, 4681 BN Nieuw-Vossemeer
 • 14
  Laadpaal ID 0851-104: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Waterlinie 24, 4652 GA Steenbergen
 • 15
  Laadpaal ID 0851-107: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Lindenburghlaan 2c, 4651 TN Steenbergen
 • 16
  Laadpaal ID 0851-109: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Zuidwal 21, 4651 DA Steenbergen
 • 17
  Laadpaal ID 0851-110: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Vlamingvaart 49, 4651 GR Steenbergen

Bijlage 2

De, in bijlage 1, opgesomde locaties staan hieronder op tekening weergegeven