gemeente Steenbergen | Gemeente Steenbergen - Tijdelijk parkeerverbod en tijdelijke geslotenverklaring tbv carnavalsoptocht - Steenbergen

Officiele publicatie

Tijdelijk parkeerverbod en tijdelijke geslotenverklaring tbv carnavalsoptocht Steenbergen

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

Overwegende

dat de Molenweg, Willem de Rooverstraat, Vleeshouwerstraat, kerkplein, Grote kerkstraat, Kaaistraat, J.L. Brooijmansdreef, Seringenlaan en de Oudlandsestraat gelegen zijn binnen de bebouwde kom van Steenbergen;

dat deze wegen in beheer zijn bij gemeente Steenbergen;

dat de wegen die hiervoor benoemd zijn wegen zijn als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

dat gelet op dit artikel het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor de genoemde wegen;

dat de hiervoor benoemde wegen zijn gecategoriseerd als erftoegangswegen (30km/uur) en de wegen daarmee deel uitmaken van een verblijfsgebied;

dat de verkeersfunctie in een verblijfsgebied ondergeschikt is aan de verblijfsfunctie;

dat deze wegen worden gebruikt voor de carnavalstocht op 25 februari tussen 6:00 t/m 17:00 uur;

dat ten alle tijden de veiligheid van alle weggebruikers gewaarborgd moet worden;

dat op deze wegen de aanwezigheid van geparkeerde auto’s gevaarlijke situaties kan veroorzaken voor het toekijkend publiek;

dat het gewenst is om gedurende dit evenement een tijdelijk parkeerverbod in te stellen;

dat het gewenst is om gedurende dit evenement tijdelijke verkeerstekens te plaatsen;

dat voorliggend besluit toeziet op het afsluiten van de Kaaistraat tussen Kromme Elleboog en de Grote Kerkstraat en de Grote Kerkstraat gedurende het evenement van 21 februari 18:00 t/m 26 februari 0:45;

dat de hiervoor genoemde afsluiting geschiedt door middel van het instellen van een geslotenverklaring (verbod de betrokken weg in te rijden of in te gaan alsmede de betrokken weg te gebruiken) door het plaatsen van de verkeersborden C1 (zonale toepassing) van bijlage 1 van het RVV 1990;

dat ter ondersteuning van de tijdelijke geslotenverklaring de weg fysiek wordt afgesloten middels afzethekken conform CROW 96b, welke zijn voorzien van de verkeersborden C1 van bijlage 1 van het RVV 1990;

dat voorafgaand aan de geslotenverklaring ten behoeve van het evenement vooraankondigingen worden geplaatst op de wegen met daarop aangegeven de duur van de afsluiting met datum en tijd, inclusief het parkeerverbod om het aangewezen gebied vrij te houden van geparkeerde voertuigen;

dat de vooraankondigingen voor het afsluiten van de wegen minimaal zeven dagen voor aanvang van de gesloten verklaringen worden geplaatst;

dat voorliggend besluit toeziet voor een parkeerverbod op de Willem de Rooverstraat, Vleeshouwerstraat, Kerkplein, Kaaistraat, J.L. Brooijmansdreef, Seringenlaan en de Oudlandsestraat gedurende het evenement van 25 februari 6:00 t/m 25 februari 17:00;

dat de hiervoor genoemde verbod geschiedt door middel van het instellen van een parkeerverbod (verbod op het betrokken weggedeelte te parkeren) door het plaatsen van de verkeersborden C1 van bijlage 1 van het RVV 1990;

dat met het plaatsen van de deze verkeersborden op grond van een verkeersbesluit de gemeentelijke wegsleepregeling van kracht is;

dat de overige aanwezige verbods- en gebodsbepalingen in het af te sluiten gebied feitelijk al buiten werking zijn door de geslotenverklaring en ter ondersteuning worden afgedekt gedurende de duur van de afsluitingen, zoals gereserveerde parkeerplaatsen voor gehandicapten en oplaadplaatsen voor elektrische voertuigen;

dat na het beëindigen van het evenement de oorspronkelijke verkeerssituaties worden hersteld;

dat het treffen van een tijdelijke verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee eenieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

dat gelet op artikel 15, eerste lid, van de WVW 1994 een verkeersbesluit moet worden genomen voor het plaatsen of verwijderen van verkeerstekens genoemd in artikel 12 van het BABW, alsmede voor de daar onder aan te brengen, te wijzigen of te verwijderen onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

dat gelet op artikel 15, tweede lid, van de WVW 1994 een verkeersbesluit moet worden genomen voor maatregelen op of aan de weg, voor zover wijzigingen van de inrichting van de weg, of voor het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien deze leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van de weg of weggedeelte gebruik kan maken;

dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 de verkeersmaatregel strekt tot het verzekeren van de veiligheid op de wegen;

dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer in het geding komt bij het uitvoeren van de hiervoor beschreven verkeersmaatregel;

dat het verzekeren van de veiligheid op de weg gedurende evenementen in deze situatie belangrijker wordt geacht;

dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de verkeersadviseur van de politie, district Markiezaten;

dat voor een tijdelijk verkeersbesluit geen politieadvies benodigd is;

dat het onderstaande verkeersbesluit wordt genomen vanwege het verzekeren van de veiligheid op en de bruikbaarheid van de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers;

gelet op artikel 18, lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

BESLUITEN:

 • 1.
  Het instellen van een tijdelijk parkeerverbod in de Willem de Rooverstraat, Vleeshouwerstraat, Kerkplein, Grote kerkstraat, Kaaistraat, J.L. Brooijmansdreef, Seringenlaan en de Oudlandsestraat te Steenbergen zoals in de bijgevoegde tekening staat aangegeven door het aanbrengen van de borden E01, conform bijlage 1 van het RVV 1990, aan beide zijdes van de weg;
 • 2.
  Het instellen van een tijdelijk parkeerverbod in de Molenweg te Steenbergen zoals in de bijgevoegde tekening staat aangegeven door het aanbrengen van de borden E04, conform bijlage 1 van het RVV 1990, aan het begin van de parkeerstrook/vakken aan de zuid zijde van de weg;
 • 3.
  De verkeersborden, genoemd in besluit 1 en 2, te ondersteunen door de onderborden OB310p, parkeren verboden van 25 feb. 6:00 t/m 17:00, OB met de tekst “vanwege evenement” en OB304, wegsleepregeling van kracht, onder deze borden op een geel schild te plaatsen, zoals op de bebordingstekening staat aangegeven;
 • 4.
  Het instellen van een tijdelijke geslotenverklaring in de Kaaistraat vanaf de Kromme Elleboog t/m de Grote Kerkstraat te Steenbergen zoals in de bijgevoegde tekening staat aangegeven door het aanbrengen van de borden C01, conform bijlage 1 van het RVV 1990, aan het begin en einde van de weg;
 • 5.
  Dit besluit treedt in werking 2 weken voor aanvang van het evenement nadat het verkeersbesluit via de reguliere kanalen is gepubliceerd.

Steenbergen,

13 februari 2020
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,
Namens deze, R. de Jonge
Teammanager Beheer, Ruimte en Accommodaties

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl.

Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen(Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.