Officiele publicatie

Gemeente Steenbergen – Fysieke afsluiting Rietveen te Steenbergen

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

Overwegende:

dat de Rietveen gelegen is binnen de bebouwde kom van Steenbergen;

dat deze weg in beheer is bij gemeente Steenbergen;

dat de Rietveen een weg is als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

dat gelet op dit artikel het college van burgemeester van wethouders van Steenbergen bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor de genoemde weg;

dat de Rietveen gelegen is binnen een woonerf;

dat op deze weg de verkeersveiligheid prioriteit krijgt boven de stroomfunctie;

dat op deze weg de verkeersfunctie ondergeschikt is aan de verblijfsfunctie;

dat op dit moment de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de Rietveen in het gedrang komt;

dat gemotoriseerd verkeer veelvuldig de Rietveen en de Panneman gebruikt als sluiproute om de Leurschans, met zijn Duurzaam Veilige inrichting en bijbehorende verkeersremmers, te mijden;

dat de snelheid en intensiteit van dit verkeer vaak te hoog ligt;

dat hier een conflictsituatie ontstaat tussen langzaam en snel verkeer;

dat dit leidt tot ongewenste en verkeersonveilige situaties;

dat gelet op de klachten die de gemeente Steenbergen ontving van de bewoners van de Rietveen;

dat om die reden besloten is om de Rietveen fysiek af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer met uitzondering van (brom)fietsers vanaf het Kwartier;

dat dit geen gevolgen heeft voor hulpdiensten en afvalinzamelaars daar alle panden en containerverzamellocaties goed bereikbaar blijven;

dat de afsluiting plaatsvindt gedurende 1 jaar als pilot;

Dat in artikel 15, lid 2 van de Wegenverkeerswet is opgenomen dat voor het plaatsen of verwijderen van (fysieke) maatregelen die leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers die gebruik kunnen maken van een weg een verkeersbesluit is vereist;

dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de verkeersadviseur van de politie, district Markiezaten;

dat de politie op 31 januari 2019 een positief advies heeft afgegeven voor het nemen van dit besluit;

dat het onderstaande verkeersbesluit wordt genomen vanwege het verzekeren van de veiligheid op de weg;

gelet op artikel 18, lid 1d van de Wegverkeerswet 1994;

BESLUITEN:

 • 1.
  Het afsluiten van de Rietveen te Steenbergen voor gemotoriseerd verkeer vanaf het Kwartier, door middel van het aanbrengen van een fysiek object;
 • 2.
  Het afsluiten van de Rietveen te Steenbergen voor gemotoriseerd verkeer vanaf de Kloosterturf, door middel van het aanbrengen van bord L8 (doodlopende weg);
 • 3.
  (Brom)fietsers uitzonderen van deze maatregel door middel van het aanbrengen van een onderbord met de tekst: uitgezonderd (brom)fietsers
 • 4.
  Het plaatsen van de bebording volgens bijgevoegde tekening;
 • 5.
  Dit besluit treedt in werking 1 dag nadat het verkeersbesluit via de reguliere kanalen is gepubliceerd;

Steenbergen,

19 februari 2019 Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Steenbergen, De secretaris, De burgemeester, M.J.P. de Jongh RA R.P. van den Belt, MBA

Bezwaar

Bezwaar- of beroepsclausule

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te is voorzien van uw naam, adres, handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl.

Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen(Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek is kosten (griffierechten) verbonden.