gemeente Steenbergen | Gemeente Steenbergen: bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan “Zuidwal”

Officiele publicatie

Gemeente Steenbergen: bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan “Zuidwal”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen

maken bekend

 • dat de gemeenteraad op 24 september 2015 het bestemmingsplan “Zuidwal” (NL.IMRO.0851.sbgBPzuidwal-v001) gewijzigd heeft vastgesteld en dat de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan zijn beschreven in de nota zienswijzen en zijn verwerkt in het vastgestelde bestemmingsplan.
 • dat het bestemmingsplan vanaf 15 oktober 2015 ter inzage ligt:
  • a.
   op het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen;
  • b.
   op de website www.ruimtelijkeplannen.nl;
 • dat binnen 6 weken beroep tegen de vaststelling kan worden ingesteld bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:
  • a.
   belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp-bestemmingsplan;
  • b.
   belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend;
  • c.
   belanghebbenden tegen wijzigingen ten opzichte van het ontwerp.

Steenbergen, 14 oktober 2015

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen,

mr. H.H.C. (Harold) Mailoa

Jurist Ruimtelijke Ontwikkeling