Officiele publicatie

Gemeente Steenbergen: gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Dinteloord en Prinsenland als gevolg van de toepassing van de bestuurlijke lus

Op 20 juni 2013 is het bestemmingsplan Buitengebied Dinteloord en Prinsenland (NL.IMRO.0851.bgBPdtlgeheel-v001) met het bijbehorende milieueffectrapport vastgesteld. Gelijktijdig met de vaststelling van het bestemmingsplan is besloten om geen exploitatieplan vast te stellen. Tegen dit bestemmingsplan is beroep ingesteld. In een tussenuitspraak van 1 april 2015 heeft de Raad van State de gemeenteraad opgedragen om voor een aantal onderdelen de bestuurlijke lus toe te passen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend dat de gemeenteraad op 24 september 2015 het bestemmingsplan Buitengebied Dinteloord en Prinsenland met bijbehorend milieueffectrapport (NL.IMRO.0851.bgBPdtlgeheel-v002) gewijzigd heeft vastgesteld, waardoor de consequenties van de bestuurlijke lus zijn doorvertaald. De wijzigingen van het bestemmingsplan hebben betrekking op de onderdelen van de tussenuitspraak van 1 april 2015 (bestuurlijke lus) en de onherroepelijke reactieve aanwijzing van de provincie uit 2013.

Tussenuitspraak van de Raad van State van 1 april 2015

Als gevolg van ingestelde beroepen heeft de Raad van State in haar tussenuitspraak van 1 april 2015 de gemeenteraad opgedragen om voor een aantal onderdelen de bestuurlijke lus toe te passen. Het bestemmingsplan is aangepast op de volgende onderdelen:

  • -
    de locaties Molendijk 117, Steenbergseweg 99 en Zuidzeedijk 16 te Dinteloord zijn wederom als burgerwoning bestemd. In het bestemmingsplan is een nadere onderbouwing opgenomen;
  • -
    voor de locaties Zuidlangeweg 5 en 7 te Dinteloord is de bestemming van het voormalige agrarische bouwblok opgenomen. Aangezien er onvoldoende sprake is van de sloop van overtollige bebouwing en de bijbehorende kwaliteitsverbetering van het landschap is er geen bestemming voor een burgerwoning opgenomen;
  • -
    binnen de gebieden met een archeologische verwachtingswaarde is geen omgevingsvergunning vereist als er kan worden aangetoond dat er geen te beschermen archeologische waarden zijn.

Reactieve aanwijzing

In 2013 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant een reactieve aanwijzing gegeven. Op een agrarisch bouwvlak binnen de groenblauwe mantel is de realisatie en/of uitbreiding van teeltondersteunende kassen niet toegestaan. De onherroepelijke reactieve aanwijzing is nu verankerd in het bestemmingsplan.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben geen reactieve aanwijzing gegeven tegen het op 24 september 2015 gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan als gevolg van de toepassing van de bestuurlijke lus.

Ter inzage

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 9 november 2015 gedurende de beroepstermijn ter inzage:

Beroep

De beroepstermijn bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, ofwel 10 november 2015.

Gedurende de beroepstermijn kan tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor het instellen van beroep zijn griffierechten verschuldigd.

Beroep kan door belanghebbenden worden ingesteld tegen de gewijzigde onderdelen als gevolg van de toepassing van de bestuurlijke lus.

Voorlopige voorziening

Een ingesteld beroep schorst de werking van het besluit niet op. Als een spoedeisend belang aanwezig is, kan door de indiener van een beroepschrift een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook hiervoor zijn griffierechten verschuldigd.

Inwerkingtreding bestemmingsplan

Het vastgestelde bestemmingsplan treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, dan treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de heer mr. M. de Jong van de afdeling Beleid van de gemeente Steenbergen, tel. 14 0167.