Officiele publicatie

Gemeente Steenbergen: ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Welbergsedijk 20a’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend:

 • dat de gemeenteraad op 2 april 2020 het bestemmingsplan ‘Welbergsedijk 20a’ (NL.IMRO.0851.wbBPwdijk20a-v001) ongewijzigd heeft vastgesteld, waarmee de bedrijfsbestemming op het perceel met de kadastrale aanduiding Steenbergen, sectie AA, nummers 499 en 500 naar een woonbestemming is gewijzigd, inhoudende dat ter plaatse 2 nieuwe woningen kunnen worden gerealiseerd en dat de aanwezige bedrijfwoning de status van burgerwoning heeft gekregen, maar dat vervangende nieuwbouw ook mogelijk is;
 • dat het bestemmingsplan en alle bijbehorende documenten raadpleegbaar zijn:
 • dat binnen 6 weken beroep kan worden ingediend bij Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:
  • a.
   belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp-bestemmingsplan;
  • b.
   belanghebbenden aan wie niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend;

Steenbergen,

15 april 2020 Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen mr. H.H.C. (Harold) Mailoa
Jurist Ruimtelijke Ordening