Officiele publicatie

Gemeente Steenbergen: ontwerp bestemmingsplan ‘Laurentiusdijk’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen 

maken bekend

 • dat het ontwerp bestemmingsplan ‘Laurentiusdijk’ (NL.IMRO.0851.bgBPlaurentiusdijk-o003) ter inzage wordt gelegd, in verband met het voornemen om de agrarische bestemming op het perceel met de kadastrale aanduiding Steenbergen, sectie Q, nummer 38 naar een woonbestemming te wijzigen, bestaande uit drie woningen op ruime kavels;

 

 • dat het ontwerp bestemmingsplan al twee keer eerder openbaar ter inzage is gelegd en dat het verschil ten opzichte van de eerdere bekendmakingen is dat de realisatie van het landschappelijk inpassingplan in de regels van dit ontwerp bestemmingsplan zijn geborgd;

 

 • dat het ontwerp verzoek aan Gedeputeerde Staten gelijktijdig ter inzage wordt gelegd, waarmee wordt verzocht om de Verordening Ruimte zodanig te wijzigen dat de aanduiding ‘bestaand stedelijk gebied’ door herbegrenzing ter plaatse van de projectlocatie geldt;

 

 • dat het ontwerp bestemmingsplan ‘Laurentiusdijk’ vanaf 12 september 2018 gedurende 6 weken raadpleegbaar is:
 • a.
  op het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen;
 • b.
  op de website

 

 • dat het ontwerp
 • a.
  op het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen;
 • b.
  via de website

 

 • dat een ieder binnen de termijn van terinzagelegging zowel op het ontwerp bestemmingsplan als op het ontwerp verzoek aan
 • a.
  een schriftelijke zienswijze kenbaar kan maken, te versturen naar de gemeenteraad, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen of;
 • b.
  een mondelinge zienswijze kenbaar kan maken, op afspraak bij de heer mr. H.H.C. Mailoa of de heer drs. M. Meulblok.

Steenbergen,

12 september 2018 Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, mr. H.H.C. (Harold) Mailoa
Jurist Ruimtelijke Ontwikkeling