gemeente Steenbergen | Gemeente Steenbergen: Terinzagelegging bestemmingsplan: Van Heemskerckstraat/Karel Doormanstraat

Officiele publicatie

Gemeente Steenbergen: Terinzagelegging bestemmingsplan: Van Heemskerckstraat/Karel Doormanstraat

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend:

 • dat de gemeenteraad op 28-09-2023 het bestemmingsplan ‘Van Heemskerckstraat/Karel Doormanstraat” (NL.IMRO.0851.dtlBPhmskrckstr-v001) gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid voor de bouw van maximaal 59 woningen met de daar bijbehorende infrastructuur en groenvoorzieningen aan de Boeier, Barkas en Van Heemskerckstraat in Dinteloord. De bestaande van Heemskerckstraat zal worden omgelegd. Daarnaast krijgen aangrenzende bedrijven een gemengde bestemming. Hierdoor kunnen bestaande bedrijfswoningen ook worden gebruikt als reguliere woning.
 • De wijzingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn verwerkt in het bestemmingsplan, raadsvoorstel en raadsbesluit met de daarbij behorende bijlagen. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn:
  • 1.
   De toevoeging van akoestische berekeningen en een aanpassing van de toelichting en voorschriften met als achterliggende doel juridisch te borgen dat omliggende bedrijven niet worden benadeeld in hun bedrijfsvoering als gevolg van de nieuwbouw van de woningen. Dit naar aanleiding van ingediende zienswijzen van diverse bedrijven;
  • 2.
   Een aanpassing van de toelichting van het bestemmingsplan naar aanleiding van zienswijzen van bewoners die vrezen voor verplaatsing van parkeeroverlast van vrachtwagens naar het noordelijk gedeelte van de Van Heemskerckstraat als het vrachtwagenparkeerterrein wordt opgeheven. In de toelichting staat nu opgenomen dat er een procedure zal worden gevolgd na vaststelling van het bestemmingsplan om binnen de gehele kom van Dinteloord een parkeerverbod voor vrachtwagens in te stellen.
  • 3.
   Een uitbreiding van de plangrenzen met een gemengde bestemming op verzoek van een tweetal eigenaren van bedrijfswoningen aan de Van Heemskerckstraat, zodat zij de bedrijfswoning in de toekomst ook kunnen gebruiken als reguliere woning.
 • dat het bestemmingsplan en alle bijbehorende documenten vanaf 9 oktober 2023 gedurende zes weken raadpleegbaar is en ter inzage ligt:
  • a.
   op het gemeentehuis Buiten de Veste 1 in Steenbergen
  • b.
   op de website www.ruimtelijkeplannen.nl
 • dat een ieder binnen de termijn van zes weken van ter inzage legging beroep kan indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Het beroepschrift dient te zijn voorzien van naam, adres, handtekening en datum. Daarnaast moet worden vermeld tegen welk bestemmingsplan het beroep is gericht en wat de gronden van het beroep zijn.

Steenbergen

4 oktober 2023 Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, Drs. M Meulblok
Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening