gemeente Steenbergen | Gemeente Steenbergen: Terinzagelegging ontwerp-bestemmingsplan: Van Heemskerckstraat

Officiele publicatie

Gemeente Steenbergen: Terinzagelegging ontwerp-bestemmingsplan: Van Heemskerckstraat

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend:

 • dat het ontwerp-bestemmingsplan ‘Van Heemskerckstraat” (NL.IMRO.0851.dtlBPhmskrckstr-o001) ter inzage wordt gelegd. Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid voor de bouw van maximaal 59 woningen met de daar bijbehorende infrastructuur en groenvoorzieningen aan de Boeier, Barkas en Van Heemskerckstraat in Dinteloord. De bestaande van Heemskerckstraat zal worden omgelegd. Daarnaast krijgen aangrenzende bedrijven een gemengde bestemming. Hierdoor kunnen bestaande bedrijfswoningen ook worden gebruikt als reguliere woning.
 • dat het ontwerp-bestemmingsplan en alle bijbehorende documenten vanaf 10 juni 2022 gedurende zes weken raadpleegbaar is en ter inzage ligt:
  • a.
   op het gemeentehuis Buiten de Veste 1 in Steenbergen
  • b.
   op de website www.ruimtelijkeplannen.nl
 • dat een ieder binnen de termijn van ter inzage legging
  • a.
   een schriftelijke zienswijze kenbaar kan maken, te versturen naar de gemeenteraad, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen of;
  • b.
   een mondelinge zienswijze kenbaar kan maken op afspraak;

 • Voor het maken van een afspraak ten behoeve van het geven van een mondelinge zienswijze of voor het stellen van vragen over het ontwerpbestemmingsplan in het algemeen kunt u, via het centrale telnr. 14 0167 contact opnemen met de heer drs. M. Meulblok of bij diens afwezigheid met de heer mr. H.H.C. Mailoa

Steenbergen,

8 juni 2022 Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, Drs. M. Meulblok
Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening