gemeente Steenbergen | Gemeente Steenbergen: Terinzagelegging ontwerp-bestemmingsplan ‘Woonwagenlocaties’

Officiele publicatie

Gemeente Steenbergen: Terinzagelegging ontwerp-bestemmingsplan ‘Woonwagenlocaties’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend:

 • dat het ontwerp-bestemmingsplan ‘Woonwagenlocaties’ (NL.IMRO.0851.sbgBPwwgnlocaties-o001) ter inzage wordt gelegd, waarmee het voornemen is om één planologisch regime te laten gelden voor alle woonwagenlocaties in de gemeente, twee woonwagenstandplaatsen toe te voegen aan de woonwagenlocatie in Dinteloord en drie woonwagenstandplaatsen toe te voegen aan de woonwagenlocatie in Nieuw-Vossemeer;
 • Dat met deze terinzagelegging vóór 1 januari 2024, de huidige wet- en regelgeving voor de verdere procedure van dit ontwerp-bestemmingsplan van toepassing blijft, ook na de inwerkingtreding van de Omgevingswet, dit op basis van artikel 4.6 van de Invoeringswet Omgevingswet;
 • dat een ieder binnen de termijn van terinzagelegging, alléén:
  • a.
   een schriftelijke zienswijze kenbaar kan maken, te versturen naar de gemeenteraad, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen of;
  • b.
   een mondelinge zienswijze kenbaar kan maken, te melden bij de heer mr. H.H.C. Mailoa, na het maken van een afspraak.

Steenbergen,

8 november 2023 Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, mr. H.H.C. (Harold) Mailoa
Jurist Ruimtelijke Ordening