Officiele publicatie

Gemeente Steenbergen: Vaststelling wijzigingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen, wijziging Roosendaalseweg 13”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend

 • dat het college op 3 december 2019 het wijzigingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen, wijziging Roosendaalseweg 13” (NL.IMRO.0851.bgWProosendaalse13-v001) heeft vastgesteld;
 • dat het wijzigingsplan vanaf 11 december 2019 gedurende zes weken ter inzage ligt:
  • a.
   in het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen;
  • b.
   op de website www.ruimtelijkeplannen.nl;

 

 • dat binnen zes weken beroep tegen de vaststelling kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend.

Steenbergen,

11 december 2019 namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, drs. ing. J.M.P.C. Groenland
Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling