Officiele publicatie

Gemeente Steenbergen: Vaststelling wijzigingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen, wijziging Wildenhoeksestraat 6”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen

maken bekend

 • dat het college op 6 augustus 2019 het wijzigingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen, wijziging Wildenhoeksestraat 6” (NL.IMRO.0851.bgWPwildenhoekse6-v001) gewijzigd heeft vastgesteld. De wijzigingen hebben betrekking op het landschappelijk inpassingsplan en paragraaf 4.1 van de toelichting en zijn verwerkt in het vastgestelde wijzigingsplan;
 • dat het wijzigingsplan vanaf 14 augustus 2019 gedurende zes weken ter inzage ligt:
 • a.
  in het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen;
 • b.
  op de website www.ruimtelijkeplannen.nl;

 

 • dat binnen zes weken beroep tegen de vaststelling kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:
 • a.
  belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp wijzigingsplan;
 • b.
  belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend;
 • c.
  belanghebbenden tegen wijzigingen in de vaststelling ten opzichte van het ontwerp wijzigingsplan.

Steenbergen,

14 augustus 2019 Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, drs. ing. J.M.P.C. Groenland
Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling