gemeente Steenbergen | Gemeente Steenbergen Verkeersbesluit Bromfietsen op de rijbaan, Burgemeester Van Loonstraat, Kade en Zeelandweg-Oost

Officiele publicatie

Gemeente Steenbergen Verkeersbesluit Bromfietsen op de rijbaan, Burgemeester Van Loonstraat, Kade en Zeelandweg-Oost

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

Overwegende, dat rijksweg A4 is open gegaan voor het gemotoriseerde verkeer;

dat als gevolg van de openstelling van de rijksweg de nabij gelegen provinciale weg een andere verkeersfunctie zal krijgen;

dat de provinciale weg N257, gelegen nabij de verkeersafslag Steenbergen, in eigendom is overgedragen aan de gemeente Steenbergen;

dat het gewenst is vanwege de wijziging van de verkeersfunctie en van de verkeersstromen de voormalige provinciale weg N257 her in te richten voor wat betreft het weggedeelte gelegen binnen de bebouwde kom van de kern Steenbergen;

dat besloten is het weggedeelte van de weg N257 ter hoogte van de Kade te Steenbergen in te richten als verblijfsgebied in relatie tot de direct nabijgelegen haven;

dat op het voormalige traject van de N 257 op enkele plaatsen te weinig ruimte aanwezig is om vrij liggende fietspaden aan te leggen;

dat als gevolg hiervan het fietsverkeer in de Burgemeester Van Loonstraat van hetzelfde weggedeelte gebruik moet maken als het gemotoriseerde verkeer met in begrip van de aanwezige fietssuggestiestrook;

dat bij diverse woningen gesitueerd langs de meermalen genoemde provinciale weg N257 geen trottoirs aanwezig zijn;

dat als gevolg hiervan voetgangers gebruik moeten maken van of het ter plaatse aanwezige vrij liggende fietspad of van de direct aan de woning grenzende fietssuggestiestrook;

dat uit veiligheidsoogpunt maatregelen genomen dienen te worden ter bescherming van voetgangers;

dat mede uit oogpunt van duurzaam veilig het gewenst is bromfietsen te weren van verplicht aangewezen fietspaden en hen te dirigeren gebruik te maken van de rijbaan;

dat daarom verkeersmaatregelen genomen moeten worden, dat bromfietsen gebruik gaan maken van de rijbaan en wel vanaf de J.L. Brooijmansdreef tot aan in de Zeelandweg-Oost gelegen middengeleiding voorbij het einde van de ‘30 km zone’.

dat bromfietsen dienen te worden gedirigeerd gebruik te gaan maken van de voormalige provinciale weg N257, omvattende de in de bebouwde kom wegen: Zeelandweg-Oost, Kade, Burgemeester Van Loonstraat en Franseweg, welke wegen zijn aangemerkt als gebiedsontsluitingswegen;

dat het te nemen verkeersbesluit beoogt de veiligheid op de weg te verzekeren en weggebruikers en passagiers te beschermen, zoals vermeld in artikel 2, lid 1 onder a. en b. van de Wegenverkeerswet 1994;

dat over het te nemen verkeersbesluit overleg is geweest met de politie en deze schriftelijk op 20 november 2014 heeft gesteld te kunnen instemmen met het te nemen verkeersbesluit;

gelet op artikel 18, lid d. van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

BESLUITEN

 • 1.
  Verkeersbord G 11 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV) met de aanduiding: verplicht fietspad te plaatsen aan de even zijde van de Fransweg nabij de kruising Franseweg/Brooijmansdreef te Steenbergen en aan de Zeelandweg-Oost nabij de woning Zeelandweg-Oost 23 te Steenbergen en aan de Kade tegenover het pand Kade 2 en aan de Kade nabij het pand Kade 1 te Steenbergen , een en ander zoals aangegeven op de twee aangehechte situatietekeningen d.d. 4-2-2015.
 • 2.
  Verkeersbord G 12a van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV) met de aanduiding: verplicht brom/fietspad te plaatsen aan de Franseweg nabij de woning Franseweg 15 en aan de Zeelandweg-Oost voorbij het verkeersbord einde 30 km/u zone te Steenbergen, een en ander zoals aangegeven op de twee aangehechte situatietekeningen d.d. 4-2-2015.
 • 3.
  Aanduidingbord D 103 of D 104 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV) waarop aangeduid staat van welk weggedeelte bromfietsen gebruik moeten gaan maken, te plaatsen aan de Fransweg nabij de woning Franseweg 15 te Steenbergen en aan beiden zijden van de Zeelandweg-Oost nabij de woning Zeelandweg-Oost 23 te Steenbergen, een en andere zoals aangegeven op de twee aangehechte situatietekeningen d.d. 4-2-2015
 • 4.
  Verkeersbord G 12 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV) met de aanduiding: einde verplicht fietspad te plaatsen aan de Zeelandweg-Oost nabij het pand Zeelandweg-Oost 3 een en ander zoals aangegeven op de aangehechte situatietekening d.d. 4-2-2015.
 • 5.
  Te bepalen, dat het verkeersbesluit in werking treedt een dag na publicatie.

Steenbergen, 10 februari 2015.

Burgemeester en wethouders van Steenbergen

De locosecretaris De burgemeester

R.A.J.M. Bogers J.A.M. Vos

Bezwaar

Tegen dit verkeersbesluit kan een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen. De termijn voor het indienen van het

bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de datum van bekendmaking van het besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van de naam, adres, woonplaats handtekening van de bezwaarmaker. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van een dagtekening. Daarnaast dient in het bezwaarschrift te worden verwezen naar het omstreden besluit en dienen de gronden van het bezwaar te worden vermeld. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien er een spoedeisend belang is dat het verkeersbesluit niet in werking treedt dan dient een verzoek te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht om een voorlopige voorziening te treffen (Postbus 90006, 4800 PA Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.

Bijlage: Situatietekening