Officiele publicatie

Inrijverbod Reinolduslaan te Nieuw-Vossemeer

Afdeling Beheer, Ruimte en Accommodaties

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

Overwegende

dat de Reinolduslaan gelegen is binnen de bebouwde kom van Nieuw-Vossemeer;

dat deze weg in beheer is bij gemeente Steenbergen;

dat dit wegen zijn als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

dat gelet op dit artikel het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor de genoemde wegen;

dat op bovengenoemde weg een doodlopende weg is en toegang geeft tot de aanliggende panden en het schoolplein van de basisschool Merijntje;

dat bovengenoemde weg niet geschikt is voor het afzetten van kinderen bij de basisschool Merijntje door de beperkte keermogelijkheden en de hoeveelheid fietsers;

dat dit leidt tot ongewenste en verkeersonveilige situaties;

dat het om die reden wenselijk wordt geacht om een motorvoertuigenverbod in te stellen in de bovengenoemde straat;

dat deze verkeersmaatregel op verzoek is van de basisschool Merijntje;

dat de veiligheid van de schoolgaande kinderen zwaarder weegt dan de toegankelijkheidsfunctie van de weg.

dat gelet op artikel 12 van het BABW voor het aanbrengen van verkeersborden die een motorvoertuigverbod aanduiden een verkeersbesluit is vereist;

dat bewoners van de bovengenoemde straat uitgezonderd worden van het motorvoertuigverbod;

dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 het aanbrengen van verkeersborden die een motorvoertuigverbod aanduiden strekt tot het waarborgen van de veiligheid en bruikbaarheid van de weg;

dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de verkeersadviseur van de politie, district Markiezaten;

dat de politie op 1 april 2020 een positief advies heeft afgegeven voor het nemen van dit besluit;

dat het onderstaande verkeersbesluit wordt genomen vanwege het verzekeren van de veiligheid op en de bruikbaarheid van de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers;

gelet op artikel 18, lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

BESLUITEN:

 • 1.
  Het instellen van een motorvoertuigverbod in de Reinolduslaan te Nieuw-Vossemeer door het aanbrengen van het bord C12 bij de aansluiting op de Dortmundstraat, conform bijlage 1 van het RVV 1990;
 • 2.
  Het aanbrengen van het onderbord onder het motorvoertuigverbod met de tekst: uitgezonderd bewoners;
 • 3.
  Het plaatsen van de borden volgens bijgevoegde tekening;
 • 4.
  Dit besluit treedt in werking 1 dag nadat het verkeersbesluit via de reguliere kanalen is gepubliceerd.

Steenbergen,

8 april 2020
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,
namens deze, R. de Jonge
Teammanager Beheer, Ruimte en Accommodaties

Overzicht van de te plaatsen en de te verwijderen verkeersborden:

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl.

Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen (Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.