Officiele publicatie

Gewijzigde locatie invalidenparkeerplaats Lange Meten te Nieuw-Vossemeer

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

overwegende, dat een verzoek is binnengekomen van … wonende in Nieuw Vossemeer om een persoonlijke invalidenparkeerplaats aan te leggen in de Kees van de Sandestraat, ter hoogte van nr. 17;

dat … voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een persoonlijke invalidenparkeerplaats;

dat er naar aanleiding van een ingekomen bezwaarschrift de gevolgde procedure nog eens goed bekeken is;

dat daarbij is geconstateerd dat het politieadvies, wat conform BABW artikel 24 onderdeel dient te zijn van een verkeersbesluit, niet afdoende is en geactualiseerd dient te worden;

dat politiedistrict Markiezaten inmiddels een nieuw politieadvies afgegeven heeft;

dat de belangen van de aanvraagster en van de bezwaarmaker in acht genomen zijn en er een goede belangenafweging is gemaakt;

dat besloten is de invalidenparkeerplaats op een andere locatie te situeren, te noemen aan de Lange Meten tegenover huisnummer 8;

gelet op het advies van de politie, d.d. 1 juli 2015 waarin vermeld staat dat er vanuit de politie geen bezwaar is tegen het nemen van het betreffende verkeersbesluit tot aanleg van een persoonlijke invalidenparkeerplaats;

gelet op de artikelen 2, lid 1b en 18, lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BAWB);

besluiten:

  • 1.
    verkeersbord E6 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 te plaatsen in de Lange Meten op de locatie zoals aangegeven op bijgaande aangehechte situatietekening;
  • 2.
    onder het verkeersbord een onderbord te bevestigen waarop het kenteken: 55 -PD-VK vermeld staat.

Steenbergen, 9 juli 2015

Burgemeester en wethouders van Steenbergen,

Namens dezen,

Administratief medewerkster afdeling Beheer,

L.A.P. Ligtenberg

Indienen bezwaarschrift: Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na datum van bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Steenbergen, postbus 6, 4650 AA Steenbergen. Verzocht wordt op de linkerbovenhoek van de enveloppe te vermelden: “bezwaarschrift”.