gemeente Steenbergen | Herstelbesluit Omgevingsvergunning Zonnepark Rebeccahoeve De Heen

Officiele publicatie

Herstelbesluit Omgevingsvergunning Zonnepark Rebeccahoeve De Heen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend dat het herstelbesluit van de verleende omgevingsvergunning met bijbehorende stukken voor zonnepark Rebeccahoeve. (NL.IMRO.0851.bgPBzpdeheen-v002) ter inzage worden gelegd.

Projectomschrijving

De initiatiefnemer is voornemens om zonnepark Rebeccahoeve te realiseren. Het betreft een tijdelijk zonnepark (voor een periode van maximaal 25 jaar) met een bruto-oppervlakte van circa 3,8 ha, en netto oppervlakte van circa 2,4 ha ten zuidwesten van de kern De Heen op het adres Zeelandweg oost 43 op de percelen kadastraal bekend als sectie AD nrs 20,24,25,26 en 27 (gedeeltelijk). De Heen.

Herstelbesluit Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning gepubliceerd op 9 december en ter inzage gelegd vanaf 10 december heeft betrekking op de activiteiten bouwen, handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening (bestemmingsplan) en het uitvoeren van werk- of werkzaamheden voor de realisatie van een tijdelijk zonnepark met de daarbij behorende voorzieningen en landschappelijke inpassingsmaatregelen. Het herstelbesluit is noodzakelijk omdat bij de omgevingsvergunning de oudere bij het ontwerpbesluit behorende ruimtelijke onderbouwing was gevoegd in plaats van de aangepaste definitieve versie van de ruimtelijke onderbouwing d.d. 24 november 2020, ingediend op d.d. 1 december 2020.

Deze activiteit is niet in overeenstemming met het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied Steenbergen’ en Buitengebied Steenbergen – eerste herziening’. De activiteit is niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening. Burgemeester en wethouders wijken bij het verlenen van de omgevingsvergunning af van het geldende bestemmingsplan (conform artikel 2.12 lid 1, onder a, onder 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Beroepstermijn/ ter inzage

De beroepstermijn is niet gewijzigd en loopt van 10 december 2020 gedurende een periode van zes weken :

De stukken liggen ter inzage gedurende genoemde periode:

 • -
  op het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen;
 • -
  op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep indienen

Tegen het herstelbesluit van de omgevingsvergunning kan binnen de hiervoor genoemde periode beroep worden ingesteld door:

 • -
  belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp besluit;
 • -
  belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend;
 • -
  belanghebbenden tegen wijzigingen in besluit ten opzichte van het ontwerp besluit.

Beroep kan worden ingesteld bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

In het beroepschrift moet u vermelden uw naam, adres, handtekening en de dagtekening, het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Aan het instellen van beroep zijn kosten (griffierechten) verbonden, waarover de griffier van de rechtbank u nader informeert.

Het indienen van het beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen (Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Ook aan dit verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.

Crisis- en herstelwet

Op deze omgevingsvergunning voor de ontwikkeling van Zonnepark Rebeccahoeve is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Dit brengt ondermeer met zich mee dat:

 • -
  de rechtbank na afloop van de beroepstermijn, een termijn van 6 maanden heeft voor het doen van een uitspraak op een beroep;
 • -
  dat het beroepschrift meteen de gronden van beroep moet bevatten. Het indienen van een pro-forma beroepschrift of het aanvullen na afloop van de beroepstermijn is niet mogelijk.

Steenbergen,

16 december 2020 Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, drs. M. Meulblok
Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling