Officiele publicatie

Het dagelijks bestuur van WVS-groep;

gelezen het voorstel van de ambtelijk secretaris dd. 19 december 2014, no. 2/12 A;

gelet op de Gemeentewet, de Wet gemeenschappelijke regelingen en het Mandaatstatuut;

b e s l u i t :

met ingang van 1 januari 2015 het Mandaatstatuut als volgt te wijzigen:

 • 1)
  Na het laatste gedachtestreepje van artikel 7, 5e lid wordt toegevoegd:
  ‘- in geval van het aangaan van een Wsw arbeidsovereenkomst.’
 • 2)
  In artikel 7, 6e lid worden de volgende zinsneden geschrapt:
  ‘- in geval van verlenging van tijdelijke arbeidscontracten of aanstellingen;’
  ‘- in geval van werktijduitbreidingen;’

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van WVS-groep op

12 januari 2015.

De secretaris, De voorzitter,

P.F.J.M. Havermans A.P.M.A. Schouw.