Officiele publicatie

Het dagelijks bestuur van WVS-groep;

gelet op het bepaalde in artikel 15:2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Gemeenten;

gelet op het voorstel van de secretaris dd. 4 november 2014;

BESLUIT:

in de Regeling Melding Vermoeden Misstand WVS-groep 2014 de zinsnede onder Artikel 1 (Begripsbepalingen), 1e lid onder a ‘ambtenaar: een ieder die werkzaam is of is geweest bij WVS-groep op grond van een aanstelling of een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht’ met ingang van 10 november 2014 te wijzigen als volgt: ‘ambtenaar: een ieder die werkzaam is of is geweest bij WVS-groep op grond van een aanstelling’.

Aldus besloten door het dagelijks bestuur op 10 november 2014.

De secretaris, De voorzitter,

P.F.J.M. Havermans A.P.M.A. Schouw.