Officiele publicatie

Het Reglement voor de basisregistratie personen

Burgemeester en wethouders van Steenbergen:

In behandeling genomen de verordening basisregistratie personen, waarin de gemeenteraad een delegatiebepaling heeft opgenomen voor het college van burgemeester en wethouders, in het kader van het verstrekken van persoonsgegevens uit de basisregistratie personen d.d. 27 februari 2014

Overwegende dat het noodzakelijk is regelgeving vast te stellen op basis waarvan gegevens kunnen worden verstrekt uit de basisregistratie personen

Gelet op de Wet basisregistratie personen

Verordening basisregistratie personen van de gemeente Steenbergen

Wet bescherming persoonsgegevens

Besluiten:

Vast te stellen de volgende regeling:

Het Reglement voor de basisregistratie personen

Artikel 1: Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

1.

Met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen, kunnen gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Steenbergen worden verstrekt, voor zover deze organen de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van de aan hen opgedragen taken;

2.

De verstrekkingen als bedoeld in lid 1, kunnen plaatsvinden door middel van rechtstreekse raadpleging van de basisregistratie personen (ad hoc verstrekkingen), door spontane verstrekkingen en selectieverstrekkingen;

3.

De organen van de gemeente Steenbergen aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken zijn vermeld in bijlagen 1 en 2 behorende bij dit reglement.

Artikel 2: Aanwijzing gewichtig maatschappelijke belang en categorieën derden

1.

Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijke belangen worden aangewezen de werkzaamheden als genoemd in bijlage 3 van dit reglement;

2.

Als categorieën van derden die de in lid 1 genoemde werkzaamheden uitvoeren, worden aangewezen de categorieën als genoemd in bijlage 3 van dit reglement.

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1.
    Dit besluit treedt in werking na bekendmaking en werkt terug tot 6 januari 2014.
  • 2.
    Dit reglement kan worden aangehaald als: Reglement basisregistratie personen van de gemeente Steenbergen (Reglement BRP 2014).

Aldus vastgesteld in de vergadering van 25 maart 2014

Steenbergen,

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris,

De burgemeester,

mr. J.M.W.H. Leloux

J.A.M. Vos

Toelichting op het Reglement BRP 2014

Algemeen

Dit reglement vloeit voort uit de Verordening basisregistratie personen (Verordening BRP). De Raad heeft hierin de nadere regeling van de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente aan het college van burgemeester en wethouders opgedragen. Het college dient tevens aan te wijzen de werkzaamheden van gewichtig maatschappelijke belang voor Steenbergen en de categorieën van derden die die werkzaamheden uitvoeren.

Hieronder volgt voor zover nodig een nadere toelichting op de artikelen in dit reglement.

Begripsbepalingen

De begrippen uit de wet BRP die relevant zijn voor de inhoud van dit reglement, zijn integraal overgenomen van artikel 1 Wet BRP. Het betreft de begrippen basisregistratie, ingeschrevene en ingezetene.

Basisregistratie

Juridisch gezien is sprake van één basisregistratie personen, die vooralsnog bestaat uit centrale door het rijk beheerde en lokale door de gemeenten beheerde voorzieningen. In de loop van de komende jaren zullen de lokale voorzieningen opgaan in één centrale voorziening.

Ingeschrevene en ingezetene

De ingeschrevene is een persoon van wie een persoonslijst is opgenomen in de basisregistratie. Dat kunnen personen zijn die niet in Nederland woonachtig zijn, maar wel een relatie hebben met de Nederlandse overheid. De ingezetene is de ingeschrevene die zijn woonplaats heeft in de gemeente Steenbergen.

Derde

Een derde is elke natuurlijke persoon niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Verstrekking aan een orgaan van de gemeente

Dit artikel betreft het verstrekken van gegevens uit de basisregistratie personen aan organen/afdelingen van de gemeente. Daarbij geldt de voorwaarde dat slechts gegevens worden verstrekt die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van de taak van de betreffende organen/afdelingen. In de bijlagen is bepaald, op welke wijze, over welke personen en voor welke taken welke gegevens, worden verstrekt aan de organen/afdelingen van onze gemeente.

Artikel 2. Verstrekkingen aan derden

De wetgever heeft de verstrekking van gegevens uit de BRP aan een groot aantal derden reeds voorzien in de wet BRP. Desondanks kunnen er lokale maatschappelijke belangen zijn, waarin de wetgever niet heeft voorzien. In die gevallen is het gemeentebestuur bevoegd om werkzaamheden met een maatschappelijk belang, dat samenvalt met een gemeentebelang aan te wijzen als werkzaamheden waarvoor gegevens mogen worden verstrekt over inwoners van de gemeente Steenbergen. Die gegevens mogen worden verstrekt aan nader te bepalen categorieën derden die die werkzaamheden uitvoeren.

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeertitel

Aan de verordening is terugwerkende kracht toegekend tot en met 6 januari 2014, te weten de datum waarop de Wet BRP in werking trad, de Wet GBA en de Verordening GBA vervielen. Deze terugwerkende kracht is ook van toepassing op dit reglement. Hiermee wordt aan de verstrekkingen recht gedaan in de periode tussen 6 januari en de inwerkingtreding van dit reglement en alsnog een adequate grondslag geboden. Terugwerkende kracht ligt hier in voor de hand, omdat enkel daarmee de voortdurende goede uitvoering van bepaalde gemeentelijke taken gewaarborgd is en om problemen in het kader van het verstrekken van gegevens te voorkomen. Bovendien gaat het om een korte periode en zijn de verstrekkingen een voortzetting van de bestaande praktijk (zoals deze voorheen onder de Wet GBA plaatsvond).