gemeente Steenbergen | HoofdkantoorPostbus 1130

Officiele publicatie

HoofdkantoorPostbus 1130

Bosstraat 81 4700 BC Roosendaal

4704 RL Roosendaal Fax 0165 - 561 263

Telefoon 0165 - 596 500 E-mail algemeen@wvs.nl

Directiestatuut

Artikel 1. De structuur van de WVS-organisatie.

 • 1.
  De werkorganisatie van WVS-groep bestaat uit een leerwerkbedrijf, onder leiding van de algemeen directeur en drie centrale stafafdelingen, te weten de concernafdelingen P&O, FI&A en het Bestuurssecretariaat, ieder onder leiding van een concernhoofd van de centrale stafafdeling.
 • 2.
  WVS-groep functioneert onder eindverantwoordelijkheid van de algemeen directeur.
 • 3.
  De algemeen directeur en de concernhoofden zijn elk individueel verantwoordelijk voor het realiseren van de taken en speerpunten van hun bedrijf c.q. centrale stafafdeling.
 • 4.
  Met het oog op de leiding van de WVS-organisatie is een directieteam ingesteld.

Artikel 2. Taken en bevoegdheden van het directieteam.

 • 1.
  Met inachtneming van de taken en verantwoordelijkheden van de algemeen directeur en met inachtneming van de taken en verantwoordelijkheden van de overige leden van het directieteam:
  • a.
   geeft het directieteam leiding aan de WVS-organisatie en zorgt het directieteam voor de coördinatie van de voorbereiding en uitvoering van het WVS-beleid;
  • b.
   is het directieteam verantwoordelijk voor het beheer van de totale werkorganisatie en draagt het directieteam concernbreed zorg voor de totstandkoming van (de kaders voor): - de strategie van WVS-groep;
  • -
   een integraal (sociaal) beleid met betrekking tot de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening en het leerwerk bedrijf;
  • -
   de samenwerking in de arbeidsmarktregio en met de werkpleinen;
  • -
   een integraal commercieel, marketing & sales beleid;
  • -
   een integraal financieel beleid;
  • -
   een integraal personeelsbeleid;
  • -
   doorzichtige werkprocessen;
  • -
   een integraal ICT-beleid;
  • -
   een integraal in- en extern communicatiebeleid;
  • -
   een integraal inkoopbeleid;
  • -
   een integraal kwaliteits- en auditbeleid;
  • -
   afstemming en integrale beleidsadvisering op concernniveau;
  • -
   samenwerking ten aanzien van nieuwe projecten op concernniveau.
 • 2.
  Het directieteam is mede verantwoordelijk voor het in voldoende mate aanwezig zijn van het instrumentarium dat nodig is voor het realiseren van de hiervoor genoemde taken en bevoegdheden.
 • 3.
  De formele contacten tussen het directieteam en het dagelijks bestuur lopen via de algemeen directeur.

Artikel 3. Samenstelling van het directieteam.

 • 1.
  Het directieteam bestaat uit de algemeen directeur, die als voorzitter opereert, het concernhoofd P&O, het concernhoofd FI&A (allen stemhebbend) en de bestuurssecretaris (adviseur, niet-stemhebbend), gezamenlijk te noemen: de leden van het directieteam.
 • 2.
  Op voordracht van de algemeen directeur wijst het dagelijks bestuur leden van het directieteam aan die in voorkomende gevallen de algemeen directeur vervangen. De vervanging wordt geregeld en vastgelegd in een afzonderlijk document.
 • 3.
  Het directieteam kan zich laten bijstaan door medewerkers en/of externe deskundigen.

Artikel 4. Besluitvorming door het directieteam.

 • 1.
  Omtrent de in artikel 2 genoemde taken neemt het directieteam, met inachtneming van de taken en verantwoordelijkheden van de algemeen directeur en de overige leden van het directieteam, besluiten waarbij uitdrukkelijk wordt gestreefd naar consensus. Besluiten van het directieteam behoeven in elk geval de instemming van de algemeen directeur. Bij staken van stemmen in het directieteam heeft de algemeen directeur de doorslaggevende stem.
 • 2.
  Besluiten van het directieteam behoeven in elk geval de instemming van het lid dat de inhoudelijke verantwoordelijkheid voor het betreffende onderwerp heeft. Als dit leidt tot een blokkering van besluitvorming neemt de algemeen directeur een beslissing.
 • 3.
  Bij verschil van mening in het directieteam wordt desgevraagd in de verslaglegging een aantekening gemaakt van het minderheidsstandpunt. Bij advisering aan het dagelijks bestuur wordt desgewenst zowel het meerderheids- als het minderheidsstandpunt naar voren gebracht.

Artikel 5. Taken en bevoegdheden van de voorzitter van het directieteam.

 • 1.
  De voorzitter van het directieteam draagt zorg voor het opstellen van de agenda voor de vergaderingen van het directieteam. De leden van het directieteam kunnen zelf agendapunten aandragen, mits deze agendapunten tenminste vier werkdagen vóór de vergadering worden aangeleverd. Bij uitzondering kunnen agendapunten na het verstrijken van de genoemde termijn alsnog aan de agenda worden toegevoegd. Van de vergaderingen van het directieteam wordt, onder verantwoordelijkheid van de voorzitter van het directieteam, een afspraken-/besluitenlijst opgesteld. De afspraken- / besluitenlijst wordt door het directieteam in de eerstvolgende vergadering vastgesteld en na vaststelling door de voorzitter van het directieteam ondertekend.
 • 2.
  De voorzitter van het directieteam zorgt voor een ordelijk verloop van de vergaderingen.
 • 3.
  Hij bevordert via het directieteam een concernbrede beleidsadvisering.
 • 4.
  Hij heeft een initiërende rol ten aanzien van de beheerstaken de gehele organisatie betreffend en ten aanzien van bedrijf- en / of afdeling overstijgende taken.
 • 5.
  Hij entameert in het directieteam discussies over een concernbeleid, strategieontwikkeling, integratie van nieuwe activiteiten en de structuur van de organisatie.
 • 6.
  Hij bevordert in het directieteam een collegiaal leiderschap.
 • 7.
  Hij zorgt voor goede interne informatiestromen.
 • 8.
  Hij heeft als voorzitter van het directieteam de taak ervoor te zorgen dat besluitvorming tot stand komt. Indien in het directieteam geen overeenstemming bereikt wordt over de coördinatie en de voortgang van de beleidsvoorbereiding of –uitvoering, kan de voorzitter van het directieteam ten aanzien daarvan bindende aanwijzingen geven.
 • 9.
  Voor zover stukken uitgaan van het directieteam worden deze ondertekend door de voorzitter van het directieteam.

Artikel 6. Taken en verantwoordelijkheden leden directieteam.

 • 1.
  De taken en verantwoordelijkheden van de leden van het directieteam worden geregeld in vast te stellen functieomschrijvingen of -profielen.
 • 2.
  De algemeen directeur is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het concernbeleid en de aansturing van de concernhoofden en de bedrijfsleiders. Daarmede is hij tevens eindverantwoordelijk voor de concernbrede resultaten van het sociale en financiële beleid van WVS-groep en voor het functioneren van de totale organisatie.
 • 3.
  De concernhoofden zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid van hun afdeling, de control functie, de aansturing van de onder hen werkzame medewerkers en voor het functioneren van hun dienst.
 • 4.
  De bestuurssecretaris adviseert gevraagd en ongevraagd de algemeen directeur en het directieteam ten aanzien van (toekomstig) strategisch beleid, in algemene zin, ten aanzien van bestuurlijke aangelegenheden en ten aanzien van algemene (bestuurlijk-) juridische aangelegenheden.

Artikel 7. Management Overleg

1.Binnen WVS-groep functioneert onder de verantwoordelijkheid van het directieteam een Management Overleg (MO). De rol van het MO is adviserend en opiniërend. Het MO bestaat, naast de leden van het directieteam, uit de bedrijfsleiders en het hoofd Arbeidsontwikkeling. Het MO vergadert zo vaak als het directieteam dit nodig acht en staat onder voorzitterschap van de algemeen directeur.

Artikel 8. Mandatering.

 • 1.
  Het dagelijks bestuur kan, binnen haar bevoegdheden, voor nader aan te geven zaken de uitoefening van één of meer van haar bevoegdheden mandateren aan de algemeen directeur en (via de algemeen directeur) ondermandateren aan de overige leden van het directieteam.
 • 2.
  De (onder)gemandateerde bevoegdheden worden uit naam en onder verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur uitgeoefend.
 • 3.
  De besluiten tot het verlenen van (onder)mandaat door het dagelijks bestuur worden opgenomen in een mandaatstatuut en voor eenieder ter inzage gelegd.
 • 4.
  De leden van het directieteam kunnen, binnen hun bevoegdheden, voor nader aan te geven zaken de uitoefening van één of meer van hun bevoegdheden mandateren aan één of meerdere van hun medewerkers.
 • 5.
  De overeenkomstig het vorige lid gemandateerde bevoegdheden worden uit naam en onder verantwoordelijkheid van het betrokken lid van het directieteam uitgeoefend.
 • 6.
  De besluiten van de leden van het directieteam tot het verlenen van mandaat worden voor eenieder ter inzage gelegd.
 • 7.
  De in het vierde lid bedoelde mandatering kan ook betrekking hebben op door het dagelijks bestuur verleende mandaten.

Artikel 9. Sociaal en financieel management.

 • 1.
  Het directieteam draagt binnen haar bevoegdheden zorg voor een adequaat sociaal en financieel management. Het directieteam stelt hiertoe een sociale en financiële planning- en controlcyclus vast.
 • 2.
  Het directieteam stelt de jaarlijkse speerpunten van beleid vast, alsmede het (interne) financiële budget.

Artikel 10. Slot.

Dit statuut treedt in werking op 1 april 2006 en is laatstelijk gewijzigd per 1 augustus 2016.

Aldus vastgesteld door het dagelijks bestuur van WVS-groep op 30 maart 2006 en laatstelijk gewijzigd op 11 juli 2016,

de secretaris, de voorzitter,

P.F.J.M. Havermans A.P.M.A. Schouw.