Officiele publicatie

Inrichting standplaats Westdam te Steenbergen

Afdeling Beheer

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

Overwegende,

dat de standplaats van vergunninghouder aan de Kade in Steenbergen is komen te vervallen;

dat hij op 4 januari jongstleden een vergunning heeft ontvangen voor het gebruik van de standplaats aan de Westdam te Steenbergen;

dat, om te voorkomen dat op genoemde dag en tijden de betreffende parkeervakken bezet zijn door geparkeerde auto’s, het wenselijk is deze parkeerplaatsen op genoemde tijden vrij te houden ten behoeve van het innemen van de standplaats;

dat er 5 parkeervakken op zaterdag van 06:00 tot 18:00 uur gereserveerd dienen te worden om deze vergunning praktisch uitvoerbaar te maken;

Overwegende voorts dat deze maatregel betrekking heeft op een bij de gemeente Steenbergen in beheer zijnde weg.

dat omwonenden en belanghebbenden geïnformeerd zullen worden omtrent dit besluit om zo parkeerexcessen te voorkomen;

dat het onderstaande verkeersbesluit wordt genomen vanwege het verzekeren van de veiligheid op de weg en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

gelet op artikel 18, lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

besluiten:

  • 1.
    door het plaatsen van bord E01 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met onderborden, vijf parkeerplaatsen op het parkeerterrein aan de Westdam te Steenbergen aan te wijzen als parkeergelegenheid waarbij het parkeren verboden is op zaterdag tussen 06:00 en 18:00 uur, conform bijgaande tekening;
  • 2.
    dit kenbaar te maken middels onderborden met tekst: In gele zone zaterdag 06:00 tot 18:00 uur, conform bijgaande tekening;
  • 3.
    te bepalen, dat genoemde verkeersmaatregel per direct in werking treedt.

Steenbergen, 21 mei 2015

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Steenbergen,

de loco-secretaris, de burgemeester,

R.A.M.J. Bogers J.A.M. Vos

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of  burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam,  adres,  handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl.

Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de  Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen(Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.