gemeente Steenbergen | Instellen eenrichtingsverkeer Prinses Beatrixstraat te Dinteloord

Officiele publicatie

Instellen eenrichtingsverkeer Prinses Beatrixstraat te Dinteloord

Afdeling Beheer

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

Overwegende dat, de Prinses Beatrixstraat te Dinteloord begin 2016 in aanmerking komt voor reconstructie;

dat tijdens de inloopavond, welke is gehouden op 11 juni 2015, is gebleken dat de bewoners unaniem kiezen voor het instellen van een eenrichtingsverkeer;

dat met het instellen van eenrichtingsverkeer het mogelijk is om aan beide zijden van de Prinses Beatrixstraat te parkeren;

dat de Prinses Beatrixstraat een erftoegangsweg is;

dat een erftoegangsweg zich in een verblijfsgebied, zoals een woonwijk, bevindt;

dat het invoeren van eenrichtingsverkeer uitgevoerd kan worden middels het plaatsen van de verkeersborden C2 (geslotenverklaring) en C3 (eenrichtingsverkeer) van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

dat gelet op de functie van woonstraat een uitzondering geldt van het eenrichtingsverkeer voor het (brom) fietsverkeer op de Groene Kruisstraat te Dinteloord;

dat de hiervoor benoemde verkeersmaatregel uitgevoerd kan worden middels het plaatsen van het onderbord OB54 behorende bij verkeersbord C2 (geslotenverklaring) van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

dat de weg zodanig ingericht zal worden dat het eenrichtingsverkeer benadrukt wordt;

dat gelet op artikel 12 van het BABW voor het plaatsen van de verkeersborden C2 (met onderbord OB54) en C3 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 een verkeersbesluit is vereist;

dat de Prinses Beatrixstraat ter plaatse van de genoemde verkeersmaatregel is gelegen binnen de grenzen van gemeente Steenbergen;

dat het instellen van een eenrichtingsverkeer zorgt voor een goede doorstroming van het verkeer en een veiligere leefomgeving;

meegewogen te hebben de wijziging in verkeersstromen en verkeersintensiteiten als gevolg van het invoeren van het eenrichtingsverkeer;

overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van politiedistrict De Markiezaten, te noemen Mark van Tulder en hij positief advies hierover uitgebracht heeft op 1 december 2015;

gelet op het algemeen belang van het verkeer;

gelet op artikel 18 eerste lid onder d van de Wegenverkeerswet 1994 waardoor wij bevoegd zijn tot het nemen van dit verkeersbesluit;

dat het onderstaande verkeersbesluit wordt genomen vanwege het verzekeren van de veiligheid op de weg en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

besluiten:

  • 1.
    Het instellen van een eenrichtingsverkeer in de Prinses Beatrixstraat te Dinteloord tussen de Westgroeneweg en de Groene Kruisstraat, met uitzondering van fietsers en bromfietsers;
  • 2.
    Dit ter plaatse aanduiden door het aanbrengen van een verkeersbord C3 (eenrichtingsverkeer) en een bord C2 (geslotenverklaring) met onderborden “uitgezonderd (brom)fietsers”;
  • 3.
    Dit besluit in werking te laten treden de dag na publicatie in de Staatscourant.

Steenbergen, 1 december 2015

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Steenbergen,

de loco-secretaris, de burgemeester,

R.A.J.M. Bogers, R.P. van den Belt, MBA

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of  burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam,  adres,  handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl.

Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de  Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen(Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.