gemeente Steenbergen | Intrekking Handreiking toepassing PFAS houdende grond en baggerspecie Noord-Brabant

Officiele publicatie

Bekendmaking besluit tot intrekking Handreiking toepassing PFAS houdende grond en baggerspecie Noord-Brabant

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen;

In behandeling genomen het ambtelijk voorstel d.d. 2 december 2020;

Gelet op de Wet bodembescherming, het Besluit bodemkwaliteit, het Nationaal Stoffenbeleid, Europese REACH- en voedselveiligheidsregelgeving, Kaderrichtlijn water en de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

1. Onder voorbehoud dat geen reactie is ontvangen van de gemeenteraad op ons voornemen om gebruik te maken van de bevoegdheid in artikel 44 lid 3 Besluit bodemkwaliteit, de bijgevoegde ‘Bodemkwaliteitskaart PFAS voor de deelnemende gemeenten in Noord-Brabant’ en de bijbehorende ‘Nota bodembeheer PFAS voor de deelnemende gemeenten in Noord-Brabant’ voor het grondgebied van de gemeente Steenbergen vast te stellen;

2. De ‘Handreiking toepassing PFAS houdende grond en baggerspecie Noord-Brabant’, vastgesteld op 17 december 2019, in te trekken.

Steenbergen, 8 december 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen,

De secretaris, de burgemeester,

M.J.P. de Jongh, RA R.P. van den Belt, MBA

Dit besluit treedt in werking op 31 december 2020.