gemeente Steenbergen | Intrekking ontheffing ten gehore brengen muziek Vlietdijk 2-4 Dinteloord

Officiele publicatie

Intrekking ontheffing ten gehore brengen muziek Vlietdijk 2-4 Dinteloord

Op 7 september 2015 hebben wij de ontheffing ingetrokken voor het ten gehore brengen van muziek in augustus en september 2015 aan de Vlietdijk 2-4, 4671 SV te Dinteloord.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl

Indienen beroepsschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van het besluit een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. In het beroepschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het beroepschrift  is gericht en moet een motivatie van het beroep worden opgenomen. Ook moet het beroepschrift worden voorzien van een datum en handtekening.  Meer informatie over het indienen van een beroepschrift vindt u op www.rechtspraak.nl.

Voor meer informatie over deze ingetrokken ontheffing kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum publicatie 9 september 2015

Einde bezwaartermijn 19 oktober 2015