gemeente Steenbergen | Intrekking Uitvoeringsregeling FPU Gemeenten

Officiele publicatie

Intrekking Uitvoeringsregeling FPU Gemeenten

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

Overwegende, dat het op grond van landelijke regelgeving per 1 januari 2015 niet meer mogelijk is om gebruik te maken van de regeling Flexibel Pensioen en Uittreden;

Gelet op de verkregen instemming van de ondernemingsraad d.d. 15 december 2014;

Gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet;

b e s l u i t e n :

  • I.
    de Uitvoeringsregeling FPU Gemeenten, zoals vastgesteld op 20 november 2000 (en bekend gemaakt op 29 november 2000) met ingang van 1 januari 2015 in te trekken;
  • II.
    te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag volgende op die waarop dit besluit is bekend gemaakt.

Steenbergen, 16 december 2014

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De locosecretaris, De burgemeester,

R.A.J.M. Bogers. J.A.M. Vos.