gemeente Steenbergen | intrekking Verordening Klachtrecht

Officiele publicatie

Bekendmaking intrekking Verordening Klachtrecht

De raad van de gemeente Steenbergen;

In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 oktober 2019;

Gelet op:

het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 oktober 2019, waarbij is besloten de Interne klachtenregeling voor de ambtelijke organisatie vast te stellen en

gezien de inwerkingtreding van de Interne klachtenregeling voor de ambtelijke organisatie per 1 december 2019,

besluit:

De ‘Verordening Klachtrecht d.d. 1 december 1999’ in te trekken met ingang van 1 december 2019.

Steenbergen, 28 november 2019

De raad voornoemd,

de griffier de voorzitter

drs. E P.M. van der Meer R.P. van den Belt, MBA