gemeente Steenbergen | Intrekkingsbesluit invalidenparkeerplaatsen Nieuw-Vossemeer

Officiele publicatie

Intrekkingsbesluit invalidenparkeerplaatsen Nieuw-Vossemeer

Afdeling Beheer

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

gezien het op 19 maart 2015 ontvangen verzoek tot aanleg van een invalidenparkeerplaats in de Kees van de Sandestraat;

Overwegende dat, de volgende besluiten niet meer van kracht zijn:

 • Het op 23 april 2015 genomen verkeersbesluit tot aanleg van een invalidenparkeerplaats in de Kees van de Sandestraat te Nieuw-Vossemeer;
 • Het op 2 juli 2015 genomen verkeersbesluit tot aanleg van een invalidenparkeerplaats in de Lange Meten te Nieuw-Vossemeer.
 • dat het daarom wenselijk is deze formeel in te trekken;

  dat als gevolg van deze intrekking de gereserveerde plaatsen niet meer onttrokken zijn aan de openbaarheid en dus voor het reguliere verkeer toegankelijk blijven;

  dat met intrekking van bovenstaande bezwaren een nieuw verkeersbesluit tot stand is gekomen op 12 november 2015;

  dat het onderstaande verkeersbesluit wordt genomen vanwege het verzekeren van de veiligheid op de weg en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

  dat de verkeerscommissie, waarvan de politie deel uitmaakt, een positief advies heeft gegeven;

  gelet op artikel 18, lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

  besluiten:

  • 1.
   Intrekken van het verkeersbesluit, wat op 23 april 2015, genomen is tot aanleg van een invalidenparkeerplaats in de Kees van de Sandestraat te Nieuw-Vossemeer;
  • 2.
   Intrekken van het verkeersbesluit, wat op 2 juli 2015, genomen is tot aanleg van een invalidenparkeerplaats in de Lange Meten te Nieuw-Vossemeer.

  Steenbergen, 12 november 2015

  Hoogachtend,

  burgemeester en wethouders van Steenbergen,

  de loco-secretaris, de burgemeester

  R.A.J.M. Bogers J.A.M. Vos

  B ezwaar

  Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of  burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam,  adres,  handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl.

  Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de  Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen(Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.