Officiele publicatie

Kennisgeving: definitief besluit aanwijzing van de Villa aan de Westdam 1 te Steenbergen als gemeentelijk monument en registratie op de gemeentelijke monumentenlijst

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen

maken bekend:

 • I.
  dat het college heeft besloten het pand aan de Westdam 1 te Steenbergen, kadastraal bekend onder sectie W, nummer 4124 en 4125, aan te wijzen als gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 3 van de Monumentenverordening Gemeente Steenbergen 2006, vanwege de architectuurhistorische, stedenbouwkundige en cultuurhistorische aspecten.
 • II.
  het ontwerpbesluit tot aanwijzing na voorafgaande openbare bekendmaking zes weken ter inzage heeft gelegen en belanghebbenden de gelegenheid is geboden hun zienswijze aan ons college kenbaar te maken. Dat er geen zienswijzen zijn ingediend in de hiervoor opengestelde periode.
 • III.
  dat het college overgaat tot de registratie van het pand aan de Westdam 1 te Steenbergen, kadastraal bekend onder sectie W, nummer 4124 en 4125, op de gemeentelijke monumentenlijst als bedoeld in artikel 6 van de Monumentenverordening Gemeente Steenbergen 2006.
 • IV.
  Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van het besluit een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA  Breda.
  In het beroepschrift moet u vermelden uw naam, adres, handtekening en de dagtekening, het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Meer informatie over het indienen van een beroepschrift vindt u op www.rechtspraak.nl.
  Aan het in behandeling nemen van het beroepschrift zijn kosten (griffierechten) verbonden, waarover de griffier van de rechtbank u nader informeert.

Het indienen van het beroepschrift schorst niet de werking van het besluit. Als u een spoedeisend belang heeft, dat het besluit niet in werking treedt, kunt u om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de  Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA  Breda). Ook aan dit verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.

Steenbergen, 7 januari 2014

Namens burgemeester en wethouders,

P.J. Kop

Beleidsmedewerker kunst, cultuur en erfgoed.