gemeente Steenbergen | Legesverordening Steenbergen 2022

Officiele publicatie

Verordening leges Steenbergen 2022

De raad van de gemeente Steenbergen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 november 2021;

gelet op:

artikel 156, eerste en tweede lid, aanhef en onder h van de Gemeentewet;

artikel 229, eerste en tweede lid van de Gemeentewet;

artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en invordering van leges Steenbergen 2022.

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.
  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;
 • b.
  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;
 • c.
  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;
 • d.
  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;
 • e.
  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen.

Artikel 2 Belastbaar feit Onder de naam ‘leges’ wordt rechten geheven voor:

1.

het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

2.

het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, van de Nederlandse identiteitskaart of van het reisdocument, dan wel degene die ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

1.

diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

2.

diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2,1 eerste lid onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

3.

het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid, onderdeel i van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor zover het een activiteit betreft als bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets);

4.

het in behandeling nemen van aanvragen van niet-commerciële stichtingen, verenigingen of andere instellingen zonder enig winstoogmerk om vergunningen dan wel ontheffingen ingevolge de artikelen 2.25, 4.6, 5.13, 5.18 van de Algemene plaatselijke verordening, artikel 3 van de Wet op de kansspelen ende artikelen 3 en 4 van de Zondagswet.

5.

het in behandeling nemen van aanvragen van niet-commerciële stichtingen, verenigingen of andere instellingen zonder enig winstoogmerk om ontheffing ingevolge artikel 5.34 van de Algemene plaatselijke verordening, voor zover de aanvraag geschiedt uit cultureel, folkloristisch en/of traditioneel oogpunt;

6.

het in behandeling nemen van een verzoek om een textielinzameling te mogen houden op grond van artikel 4 van de Afvalstoffenverordening gemeente Steenbergen 2019.

Artikel 5 Maatstaven van heffing van tarieven

1.

De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

2.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid van de Crisis- en herstelwet.

3.

Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Betalingstermijnen

1.

In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

 • a.
  mondeling worden gedaan op het moment van het doen van de kennisgeving;
 • b.
  schriftelijk worden gedaan op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.
2.

De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges kan kwijtschelding worden aangevraagd voor leges die geheven worden op basis van de artikelen 1.15.3 en 1.15.4 van de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

1.

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

2.

Voor de toepassing van artikel 28a van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van een belastingaanslag.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening indien de wijzigingen:

1.

van zuiver redactionele aard zijn;

2.

een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving, die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

 • a.
  hoofdstuk 2 (reisdocumenten);
 • b.
  Hoofdstuk 3 (rijbewijzen);
 • c.
  onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit de basisadministratie personen);
 • d.
  hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);
 • e.
  onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);
 • f.
  hoofdstuk 13 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht en inwerkingtreding

1.

De ‘Legesverordening Steenbergen 2021’ van 17 december 2020 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2.

Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in de periode plaatsvindt.

3.

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

4.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Legesverordening Steenbergen 2022’.

Steenbergen, 23 december 2021
De raad voornoemd,
de griffier de voorzitter
R.A.J. Defilet, MA R.P. van den Belt, MBA

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2022

Indeling tarieventabel

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11 (gereserveerd)

Hoofdstuk 12 (gereserveerd)

Hoofdstuk 13 Kansspelen

Hoofdstuk 14 Telecommunicatie/nutsvoorzieningen

Hoofdstuk 15 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 16 Leegstandswet

Hoofdstuk 17 Diversen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomstandigheden/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Teruggaaf

Hoofdstuk 5 Bestemmingswijzigingen

Hoofdstuk 6 In deze titel niet genoemde beschikking

Titel 3 Dienstverlening vallend onder de Europese dienstlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Inrichtingen

Hoofdstuk 5 Toezicht op bedrijfsmatige activiteiten en gebouwen

Hoofdstuk 6 Marktstandplaatsen

Hoofdstuk 7 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

nummer

omschrijving

kosten

Titel 1 Algemene Dienstverlening

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:

1.1.1.1

Locatie Buiten de Veste: maandag vanaf 10.30 uur t/m vrijdag

€ 435,00

1.1.1.1.1

Locatie Buiten de Veste zaterdagen

€ 645,00

1.1.1.1.2

Locatie Buiten de Veste zondag op een algemeen erkende

feestdag in de zin van de Algemene termijnenwet, uitgezonderd Goede Vrijdag

€ 1.515,00

1.1.1.2.1

Locatie Nieuw-Vossemeer maandag vanaf 10.30 uur t/m zaterdag

€ 220,00

1.1.1.2.2

(gereserveerd)

1.1.1.2.3

Locatie Nieuw-Vossemeer zondag of op een algemeen erkende Feestdag in de zin van de Algemene termijnenwet, uitgezonderd Goede vrijdag

€ 770,00

1.1.1.3.1

Vrije locatie maandag vanaf 10.30 uur t/m zaterdag

€ 475,00

1.1.1.3.2

(gereserveerd)

1.1.1.3.3

Vrij locatie zondag of op een algemeen erkende feestdag in de zin van de Algemene termijnenwet, uitgezonderd Goede Vrijdag

€ 890,00

1.1.1.4.1

Locatie Kaaistraat maandag vanaf 10.30 uur

€ 605,00

1.1.1.4.2

Locatie Kaaistraat dinsdag t/m vrijdag

€ 720,00

1.1.1.4.3

Locatie Kaaistraat zaterdagen

€ 1.040,00

1.1.1.4.4

Locatie Kaaistraat zondag of op een algemeen erkende feestdag in de zin van Algemene termijnenwet, uitgezonderd Goede Vrijdag

€ 2.110,00

1.1.2

Het tarief bedraagt ter zake van het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik wordt gemaakt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op:

1.1.2.1

Locatie Buiten de Veste maandag vanaf 10.30 uur t/m vrijdag

€ 435,00

1.1.2.1.1

Locatie Buiten de Veste zaterdagen

€ 645,00

1.1.2.1.2

Locatie Buiten de Veste zondag of op een algemeen erkende feestdag in zin van de Algemene termijnenwet, uitgezonderd Goede Vrijdag

€ 1.515,00

1.1.2.2.1

Locatie Nieuw-Vossemeer maandag vanaf 10.30 uur t/m zaterdag

€ 220,00

1.1.2.2.2

(gereserveerd)

1.1.2.2.3

Locatie Nieuw-Vossemeer zondag of op een algemeen erkende feestdag in zin van de Algemene termijnenwet, uitgezonderd Goede Vrijdag

€ 770,00

1.1.2.3.1

Vrije locatie maandag vanaf 10.30 uur t/m zaterdag

€ 475,00

1.1.2.3.2

(gereserveerd)

1.1.2.3.3

Vrije locatie zondag of op een algemeen erkende feestdag in zin van de Algemene termijnenwet, uitgezonderd Goede Vrijdag

€ 890,00

1.1.2.4.1

Locatie Kaaistraat maandag vanaf 10.30 uur

€ 605,00

1.1.2.4.2

Locatie Kaaistraat dinsdag t/m vrijdag

€ 715,00

1.1.2.4.3

Locatie Kaaistraat zaterdagen

€ 1.040,00

1.1.2.4.4

Locatie Kaaistraat zondag of op een algemeen erkende

feestdag in zin van de Algemene termijnenwet, uitgezonderd Goede Vrijdag

€ 2.110,00

1.1.2.5.1

(gereserveerd)

1.1.2.5.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gereserveerde datum voor de huwelijksvoltrekking, registratie van het partnerschap of omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk te annuleren of te wijzigen

€ 50,00

1.1.2.5.3

Voor het eenmalig benoemen van een ambtenaar die al trouwambtenaar is bij een andere gemeente

€ 120,00

1.1.2.5.4

Het tarief bedraagt voor het door de gemeente beschikbaar stellen van een getuige voor de huwelijksvoltrekking of de registratie van een partnerschap, per getuige

€ 40,00

1.1.3

Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk of een registratie van een partnerschap in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek bovenop de in artikel 1.1.1 genoemde tarieven

€ 165,00

1.1.4

Het tarief bedraagt ter zake van het omzetten van een geregistreerd Partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek bovenop de in de artikel 1.1.1 genoemde tarieven

€ 165,00

1.1.5

Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken een

trouwboekje of een partnerschapboekje

€ 35,00

1.1.6

Voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een

partnerschap op de locatie Buiten de Veste bedraagt het tarief:

1.1.6.1

op maandag om 10.00 uur, in een nader te bepalen ruimte met maximaal 16 zitplaatsen naast het bruidspaar

€ 69,00

1.1.6.2

op maandag om 9.00 uur en 9.15 uur

Nihil

1.1.7

Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen,

ongeacht het resultaat, in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 20,00

1.1.8

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand, geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

1.2.1

van een nationaal paspoort

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18

jaar of ouder is

€ 75,00

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag

de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 57,00

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden

bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18

jaar of ouder is 

€ 75,00

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de

leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 57,00

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op

grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als

Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18

jaar of ouder is

€ 75,00

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de

leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 57,00

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een

reisdocument voor vreemdelingen

€ 57,00

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18

jaar of ouder is

€ 68,00

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de

leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 36,00

1.2.5.3

vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

€ 33,00

1.2.6

(gereserveerd)

1.2.7

voor een spoedlevering van de onderdelen 1.2.1 tot en met

1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen

genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 51,50

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 38,00

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1. wordt bij spoedlevering, verhoogd met

€ 34,00

1.3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vermissing van een rijbewijs, indien niet gemeld bij het RDW

€ 13,00

1.3.4

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een gezondheidsverklaring worden de ter zake verschuldigde leges verhoogd met

€ 3,00

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan: één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens

1.4.2.1.1

per verstrekking aan de balie

€ 7,50

1.4.2.1.2

per verstrekking per post

€ 10,50

1.4.2.1.3

per verstrekking digitaal

€ 6,50

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één

verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen

1.4.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen

van een aanvraag:

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens

1.4.4.1.1

per verstrekking aan de balie

€ 7,50

1.4.4.1.2

per verstrekking post

€ 10,50

1.4.4.1.3

per verstrekking digitaal

€ 6,50

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 22,69

1.4.6

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid van het Besluit basisregistratie personen

€ 2,27

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 20,50

1.4.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

aanvraag tot verstrekken van een persoonslijst (in andere gevallen dan waarin dit kosteloos moet)

€ 9,00

Hoofdstuk 5

(Vervallen)

1.5.1

-

Hoofdstuk 6

Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 15 van de

Algemene Verordening Gegevensbescherming:

1.6.1.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

1.6.1.1.1

ten hoogste 100 pagina’s, per pagina

€ 0,30

met een maximum per bericht van

€ 5,70

1.6.1.1.2

meer dan 100 pagina’s

€ 28,50

1.6.1.2

bij verstrekking anders dan op papier

€ 5,70

1.6.1.3

dat bestaat uit een afschrift van een vanwege de aard van

verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

€ 28,50

1.6.2

indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen

1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen

worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

€ 5,70

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het verstrekken van:

1.7.1.1

een afschrift van een programmabegroting

€ 16,30

1.7.1.2

een afschrift van de jaarrekening of jaarverslag

€ 16,30

1.7.1.3

een afschrift van het burgerjaarverslag

€ 16,30

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van

een aanvraag:

1.7.2.1

tot het verstrekken van

1.7.2.1.1

een afschrift van het verslag/besluitenlijst van een

raadsvergadering, per pagina

€ 0,15

1.7.2.1.2

een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per pagina

€ 0,15

1.7.2.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

1.7.2.2.1

op de verslagen/besluitenlijsten van de raadsvergaderingen

€ 29,50

1.7.2.2.2

op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen

€ 29,50

1.7.3

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.7.3.1

een afschrift van een gemeentelijke verordening, voor zover in deze niet anders bepaald, per pagina

€ 0,15

1.7.4

Indien de in dit hoofdstuk genoemde abonnementen worden afgesloten, wordt het tarief voor het resterende gedeelte van het kalenderjaar naar tijdsgelang vastgesteld

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief ter zake van het op verzoek doen van nasporingen, ongeacht het resultaat, in het gemeentelijk kadaster voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 27,30

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen omtrent de kadastrale, dan wel plaatselijke aanduiding, per inlichting

€ 12,70

1.8.3

Het tarief bedraagt ter zake van het verlenen van inzage van de perceelskaarten, per perceelskaart

€ 12,70

1.8.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen

van een aanvraag:

1.8.4.1

tot het verstrekken van een fotokopie, voor de eerste pagina

€ 0,70

vermeerderd met voor elke volgende pagina

 • -
  in formaat A4 of kleiner, per pagina

€ 0,15

 • -
  in formaat A3, per pagina

€ 0,35

1.8.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan,

structuurplan of stadsvernieuwingsplan per dm² lichtdruk

€ 0,15

1.8.4.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit de inschrijving in het register bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Monumentenwet 1988

€ 18,20

1.8.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of een uittreksel uit het openbare register van beschermde monumenten als bedoeld in artikel 20 van de Monumentenwet 1988

€ 18,20

1.8.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

een aanvraag:

1.8.5.1

om informatie uit het Kadaster register via Kadaster Online:

 • -
  de door het kadaster in rekening gebrachte legeskosten, en
 • -
  voor het verstrekken van informatie uit en over de niet gemeentelijke beperkingen een toeslag per kwartier van

€ 27,30

1.8.6

om toelichting op het ter inzage verleende dossier

per kwartier

€ 27,30

1.8.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

1.8.7.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen

€ 12,75

1.8.7.2

het gemeentelijk beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie als bedoeld in artikel 5, eerste lid van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

€ 12,75

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

aanvraag:

1.9.1

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag (COVOG)

€ 41,35

1.9.2

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn

€ 7,50

1.9.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 6,50

1.9.4

tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap

€ 7,50

1.9.5

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag

tot naturalisatie geldt het tarief zoals dit is opgenomen

in het Besluit Naturalisatiegelden 2002, of zoals dit besluit laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doen van naspeuringen, ongeacht het resultaat, in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 19,10

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

1.10.2.1

een afdruk of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, voor de eerste pagina

€ 0,70

vermeerderd voor elke volgende pagina met

€ 0,15

1.10.2.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

€ 10,00

1.10.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

1.10.3.1

een digitale afdruk of digitale fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk voor de eerste kopie, behoudens het tarief vermeld onder 1.10.1

Nihil

1.10.3.2

een digitaal uittreksel uit een in het gemeentearchief

berustend stuk behoudens het tarief vermeld onder 1.10.1

Nihil

Hoofdstuk 11

(gereserveerd)

Hoofdstuk 12

(gereserveerd)

Hoofdstuk 13

Kansspelen

1.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de Kansspelen

1.13.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspel-

automaat

€ 56,50

1.13.1.2

voor een periode van 12 maanden voor twee kansspel-

automaten

€ 90,50

1.13.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor

een periode van 4 jaar

€ 226,00

1.13.1.4

voor twee kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van 4 jaar

€ 362,00

1.13.2

Vervallen

Hoofdstuk 14

Telecommunicatie/nutsvoorzieningen

1.14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

1.14.1.1

Een aanvraag voor het afgeven van een instemmingbesluit voor het leggen, in stand houden en het opruimen van kabels en leidingen binnen het grondgebied van de gemeente voor trajecten tot een lengte van 500 meter

€ 620,75

1.14.1.2

Een aanvraag voor het afgeven van een instemmingbesluit voor het leggen, in stand houden en het opruimen van kabels en leidingen binnen het grondgebied van de gemeente voor trajecten vanaf een lengte van 500 meter € 0,85 per strekkende meter vermeerderd met het tarief van artikel 1.14.1.1

1.14.1.3

Een melding voor werkzaamheden van minder ingrijpende aard

€ 133,85

1.14.2

De in 1.14.1.1, 1.14.1.2 en 1.14.1.3 genoemde tarieven worden niet in rekening gebracht als de aanvraag meer dan 36 km sleuflengte betreft. Dan wordt een bedrag in rekening gebracht als opgenomen in een daarvoor opgestelde en door het college van burgemeester en wethouders goedgekeurde projectbegroting. De kosten van behandeling van de aanvraag worden vastgesteld op basis van het daartoe opgestelde formulier t.b.v. grootschalige ondergrondse infraprojecten.

Hoofdstuk 15

Verkeer en vervoer

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.15.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in

artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 45,05

1.15.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in

artikel 9.1 van de Regelingen voertuigen

€ 45,05

1.15.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

1.15.3.1

een aanvraag tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BAWB)

€ 76,95

1.15.3.2

een digitale aanvraag tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het BAWB

€ 69,25

1.15.3.3

een aanvraag tot het verkrijgen van een duplicaat of het verlengen van de gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in de Regeling gehandicaptenparkeerkaart

€ 44,90

1.15.4

Indien een medische keuring noodzakelijk is, dan worden de tarieven genoemd in de artikelen 1.15.3.1 en 1.15.3.2 verhoogd met:

€ 136,70

1.15.5

Bij het niet op het juiste tijdstip verschijnen voor de medische keuring als bedoeld in onderdeel 1.15.5 wordt een bedrag in rekening gebracht van:

€ 13,65

Hoofdstuk 16

Leegstandswet

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

aanvraag :

1.16.1.1

Tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandswet

€ 163,90

1.16.1.2

Tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandswet

€ 163,90

1.16.2

Indien aanvragen als bedoeld in de subonderdelen 1.16.1.1 en 1.16.1.2 gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, dan worden de in die subonderdelen genoemde leges slechts eenmaal geheven. Dit geldt ook als het gaat om een geheel van huurwoningen bestemd voor de sloop of renovatie waarvoor gelijktijdig aanvragen worden ingediend.

Hoofdstuk 17

Diversen

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van

een aanvraag tot het verstrekken van:

1.17.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 1,50

1.17.1.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor

zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere

wettelijke regeling een tarief is opgenomen, voor de eerste pagina

€ 1,50

vermeerderd voor elke volgende pagina met

€ 0,15

1.17.1.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend

bij de in de onderdelen 1.17.1.1 en 1.17.1.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk, groter dan A3-formaat

€ 6,50

en voor ieder ander formaat € 0,15 per dm².

1.17.1.4

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 6,70

1.17.1.5

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina € 1,50 vermeerderd met € 5,55 indien de bovengenoemde stukken of uittreksels per post worden verstrekt.

1.17.1.6

een kopie van een WOZ-beschikking/belastingaanslag of een taxatieverslag aan de belanghebbende of een gemachtigde van de belanghebbende:

De leges worden uitsluitend in rekening gebracht als de WOZ-beschikking/belastingaanslag of het taxatieverslag raadpleegbaar zijn via het digitale loket van de gemeente Steenbergen.

€ 24,00

1.17.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van

een aanvraag ter verkrijging van een ontheffing voor het

buiten een kampeerterrein plaatsen van kampeermiddelen

(art. 4:18 van de Algemene plaatselijke verordening)

€ 109,00

1.17.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van

een aanvraag ter verkrijging van een stookontheffing

(art. 5:34 van de Algemene plaatselijke verordening)

€ 164,00

1.17.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van

een aanvraag:

1.17.4.1

tot het verkrijgen van een vergunning voor het gebruiken

van openbare plaatsen zoals de weg (art. 2:10 van de

Algemene plaatselijke verordening)

€ 109,00

1.17.4.2

tot het verkrijgen van een vergunning voor het ter

beschikking stellen van vuurwerk (art. 2:72 van de

Algemene plaatselijke verordening)

€ 382,00

1.17.4.3

tot het verkrijgen van een ontheffing voor het parkeren van

grote voertuigen (art. 5:8 Algemene plaatselijke

verordening) per dag

€ 109,00

1.17.4.4

tot het verkrijgen van een ontheffing voor het plaatsen of

hebben van kampeermiddelen e.a (art 5:6

Algemene plaatselijke verordening) per dag

€ 109,00

1.17.4.5

tot het verkrijgen van een ontheffing voor het parkeren

van reclamevoertuigen per dag (art. 5:7 Algemene

plaatselijke verordening

€ 109,00

1.17.4.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

aanvraag welke op grond van de Algemene plaatselijke

verordening wordt verstrekt, voor zover daarvoor niet

elders in dit hoofdstuk of in een andere wettelijke regeling

een tarief is opgenomen

€ 109,00

1.17.4.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

digitale aanvraag welke op grond van de Algemene plaatselijke verordening wordt verstrekt, voor zover daarvoor niet elders in dit hoofdstuk of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 98,50

1.17.4.7

tot het verkrijgen van een standplaats als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening (standplaatsvergunning)

1.17.4.7.1

per dag waarvoor een vergunning wordt verleend

€ 54,50

1.17.4.7.2

per week of minder waarvoor vergunning wordt verleend,

doch meer dan één dag

€ 82,00

1.17.4.7.3

per maand of minder waarvoor vergunning wordt verleend,

doch meer dan één week

€ 109,00

1.17.4.7.4

per jaar of minder waarvoor vergunning wordt verleend,

doch meer dan één maand

€ 218,50

1.17.4.7.5

voor meer dan één jaar met een maximum van drie jaren waarvoor vergunning wordt verleend

€ 328,00

1.17.4.8

Vervallen

1.17.4.9

Vervallen

1.17.4.10

(gereserveerd)

1.17.4.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van

een aanvraag voor het verkrijgen van een ontheffing ‘overige geluidhinder’ (art. 4:6 Algemene plaatselijke verordening)

€ 164,00

1.17.4.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een vervangende afvalpas

€ 10,00

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1

Definities

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder

2.1.1.1

(gereserveerd)

2.1.1.2

Bouwkosten: de bouwkosten exclusief omzetbelasting zoals deze op grond van de eenheidsprijzenlijst, behorende bij deze tarieventabel, worden vastgesteld.

Als de bij de aanvraag opgegeven geraamde bouwkosten exclusief omzetbelasting minder dan 10% afwijkt van de normberekening aan de hand van de eenheidsprijzenlijst én de normberekening leidt tot een bedrag aan bouwkosten hoger dan € 12.500,00, dan wordt uitgegaan van de opgegeven geraamde bouwkosten exclusief omzetbelasting.

Als de bouwkosten geheel of gedeeltelijk niet aan de hand van de eenheidsprijzenlijst kunnen worden vastgesteld, dan vindt van gemeentezijde een raming van de bouwkosten van dat gedeelte plaats. Daarbij wordt uitgegaan van de bouwkosten exclusief omzetbelasting, waarbij geen rekening wordt gehouden met de aanwending van gebruikte materialen of zelfwerkzaamheid. Bepalend is daarbij de prijs die aan een derde in het verkeer exclusief omzetbelasting zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

In afwijking van het bovenstaande wordt van een lager bedrag aan bouwkosten uitgegaan als door de aanvrager een gespecificeerde en volledige begroting (inclusief kopieën van ondertekende offertes) van de aannemingssom wordt overgelegd, zoals bedoeld in bijlage 1, paragraaf 1, eerste lid, van het Besluit vaststelling Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012) voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een uitgewerkte en met bewijsstukken gespecificeerde raming van de bouwkosten exclusief omzetbelasting. In beide gevallen wordt geen rekening gehouden met de aanwending van gebruikte materialen of zelfwerkzaamheid.

Het totaalbedrag aan bouwkosten wordt in alle bovengenoemde gevallen naar beneden afgerond op een heel honderdtal.

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in het wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2

Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om vooroverleg of een conceptaanvraag in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project vergunningvrij of in het kader van de Wabo vergunbaar is, bedraagt:

€ 249,00

Getoetst wordt of het plan vergunningvrij is, in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan of in afwijking van het bestemmingsplan voorstelbaar is en voldoet aan de bepalingen zoals gesteld in het welstandsbeleidsplan. Indien het voor de behandeling van het vooroverleg of conceptaanvraag noodzakelijk is om extern advies in te winnen voor de toetsing van de welstandscriteria, wordt het tarief verhoogd met het bedrag dat wordt berekend overeenkomstig art. 2.3.19 van deze tarieventabel.

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel.

In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.3.1

Activiteit ‘bouwen’

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo bedraagt het tarief

2.3.1.1.1

a. wanneer de bouwkosten minder bedragen dan

€ 12.500,00

€ 330,00

b. wanneer de kosten € 12.500,00 of meer bedragen vermeerderd met 2% van het bedrag waarmee die bouwkosten het bedrag van € 12.500,00 te boven gaan

€ 330,00

2.3.1.1.2

In afwijking van het gestelde onder 2.3.1.1 bedraagt het tarief indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid, onder a. van de Wabo en het betreft kassenbouw

a. wanneer de bouwkosten minder bedragen dan

€ 12.500,00

€ 330,00

b. wanneer de bouwkosten € 12.500,00 of meer bedragen vermeerderd met 1,78% van het bedrag waarmee die bouwkosten het bedrag van € 12.500,00 te boven gaan

€ 330,00

2.3.1.1.3

De overeenkomstig 2.3.1 tot en met 2.3.1.1.2 berekende leges worden naar beneden afgerond op gehele euro’s.

2.3.2

Activiteit ‘werk of werkzaamheden uitvoeren’

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 492,00

Het verschuldigde bedrag op grond van 2.3.2.1 wordt indien de aanvraag van een aanlegvergunning:

2.3.2.2

krachtens wettelijk voorschrift slechts kan worden afgehandeld wanneer een archeologisch inventariserend onderzoek (bureauonderzoek) wordt beoordeeld, verhoogd met

€ 260,00

2.3.2.3

krachtens wettelijk voorschrift slechts kan worden afgehandeld wanneer een archeologisch onderzoek nodig, verhoogd met

€ 340,00

2.3.3

Activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1°, van de

Wabo toegepast (binnenplanse afwijking)

€ 345,00

2.3.3.1.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1°, van de

Wabo toegepast (binnenplanse afwijking) voor zover dit betrekking heeft op een kleinschalige recreatieve activiteit

€ 236,00

2.3.3.1.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1°, van de

Wabo toegepast (binnenplanse afwijking) voor de huisvesting van arbeidsmigranten

€ 1.090,00

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid onder a, onder 2° van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking)

€ 601,00

2.3.3.2.1

indien artikel 2.12, eerste lid onder a, onder 2° van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking) voor zover deze voldoet aan het vastgestelde Afwijkingenbeleid Kruimelgevallen

€ 345,00

2.3.3.2.2

indien artikel 2.12, eerste lid onder a, onder 2° van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking) voor zover dit betrekking heeft op een kleinschalige recreatieve activiteit

€ 236,00

2.3.3.2.3

indien artikel 2.12, eerste lid onder a, onder 2° van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking) voor de huisvesting van arbeidsmigranten

€ 11.364,00

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid onder a, onder 3° van de

Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking)

€ 11.364,00

2.3.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid onder a, onder 3° van de

Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) voor de huisvesting van arbeidsmigranten

€ 20.786,00

2.3.3.4

indien artikel 2.12, eerste lid onder b van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan)

€ 601,00

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b van de Wabo wordt

toegepast (afwijking exploitatieplan)

€ 601,00

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving)

€ 601,00

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die gesteld zijn krachtens artikel 4.3 derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c van de Wabo

wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving )

€ 601,00

2.3.4.

(gereserveerd)

2.3.5

Activiteit ‘brandveilig gebruik’

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevings-

vergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid, onder d van de Wabo bedraagt het tarief:

2.3.5.1

indien het gebruiksoppervlak van het bouwwerk minder dan 100 m² bedraagt

€ 983,00

2.3.5.2

indien het gebruiksoppervlak van het bouwwerk

100 m² of meer bedraagt doch minder dan 500 m²

€ 1.421,00

2.3.5.3

indien het gebruiksoppervlak van het bouwwerk

500 m² of meer bedraagt doch minder dan 1000 m²

€ 1.967,00

2.3.5.4

indien het gebruiksoppervlak van het bouwwerk

1000 m² of meer bedraagt doch minder dan 1500 m²

€ 2.185,00

2.3.5.5

indien het gebruiksoppervlak van het bouwwerk

1500 m² of meer bedraagt doch minder dan 2000 m2 

€ 2.513,00

2.3.5.6

indien het gebruiksoppervlak van het bouwwerk 2000 m2 of meer bedraagt

€ 2.732,00

2.3.5.7

indien het gaat om de wijziging van een bestaande omgevingsvergunning brandveilig gebruik

€ 520,00

2.3.6

Activiteit ‘handelen met gevolgen voor beschermde monumenten’

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid, onder f van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b van de Wabo met betrekking tot een krachtens gemeentelijke verordening aangewezen monument, waarvoor op grond van de gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren of verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument

Nihil

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument of een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht

Nihil

2.3.7

Activiteit ‘slopen’

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 546,00

2.3.8

Activiteit ‘aanleggen of veranderen van een weg’

2.3.8.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d van de Wabo bedraagt het tarief

€ 134,00

2.3.9

Activiteit ‘uitrit aanleggen of veranderen van een weg’

2.3.9.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een weg waarvoor op grond van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2 eerste lid, aanhef en onder d van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 134,00

2.3.10

Activiteit ‘kappen’

2.3.10.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van een houtopstand waarvoor op grond van een bepaling in de gemeentelijke bomenverordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef onder g van de Wabo bedraagt het tarief

€ 238,00

2.3.11

Projecten of handelingen in het kader van de Wet natuurbescherming

2.3.11.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 2.7 tweede lid van de Wet natuurbescherming een vergunning nodig is bedraagt het tarief

€ 238,00

2.3.12

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling op grond van artikel 3.3. (vogels), 3.8 (soorten habitat) en 3.10 (overige soorten) van de Wet natuurbescherming een ontheffing nodig is, bedraagt het tarief

€ 238,00

2.3.13

(gereserveerd)

2.3.14

Andere activiteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten, die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder i van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 601,00

2.3.14.2

behoort tot een provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid van de Wabo bedraagt het tarief als het een gemeentelijke verordening betreft

€ 601,00

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt als bedoeld in artikel 2.5. eerste lid van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarvoor de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit de toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de tarieven waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

2.3.16

Beoordeling bodemrapport of bodemtoets

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport/bodemtoets wordt beoordeeld:

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 430,00

2.3.16.2

voor de beoordeling van een bodemtoets

€ 215,00

2.3.17

Advies

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid van de Wabo: het bedrag van de voorgaand aan het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager medegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennisname is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag is ingetrokken.

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet worden afgegeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27 eerste lid van de Wabo:

2.3.18.1.1

Indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven

€ 1.803,00

2.3.18.1.2

Indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.18.1.3

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.2 is uitgebracht wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennisname is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze werkdag schriftelijk is ingetrokken

2.3.19

Toets Welstandscommissie

2.3.19.1

Het van toepassing zijnde tarief op grond van hoofdstuk 3 wordt verhoogd in verband met de toetsing aan de welstandscriteria bij bouwkosten:

a. vanaf € 1,00 tot en met € 500.000,00 met 0,08% van de bouwkosten met een minimum van

€ 90,00

b. vanaf € 500.001,00 tot en met € 1.000.000,00 met

€ 479,00

c. vanaf € 1.000.001,00 tot en met € 1.500.000,00 met

€ 584,00

d. vanaf € 1.500.001,00 tot en met € 2.000.000,00 met

€ 689,00

e. vanaf € 2.000.001,00 tot en met € 2.500.000,00 met

€ 796,00

f. vanaf € 2.500.001,00 tot en met € 5.000.000,00 met

€ 959,00

g. vanaf € 5.000.001,00 tot en met € 7.500.000,00 met

€ 1.211,00

h. vanaf € 7.500.001,00 tot en met € 10.000.000,00 met

€ 1.458,00

i. vanaf € 10.000.001,00 tot en met € 12.500.000,00 met

€ 1.709,00

j. vanaf € 12.500.001,00 tot en met € 15.000.000,00 met

€ 1.958,00

k. vanaf € 15.000.001,00 tot en met € 17.500.000,00 met

€ 2.208,00

l. vanaf € 17.500.001,00 of meer met

€ 2.500,00

2.3.20

Verplicht advies agrarische commissie

2.3.20.1

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld

€ 853,00

2.3.21

Achteraf ingediende aanvraag

2.3.21.1

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges

10%

van de bouwkosten, met een maximum van

€ 1.000,00

2.3.22

Overschrijven omgevingsvergunning

2.3.22.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van de naamstelling van een verleende omgevingsvergunning

€ 55,00

2.3.23

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.3.23.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 437,00

2.3.24

Beoordeling aerius-berekening

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk wordt het tarief verhoogd, indien voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een aerius berekening nodig is, met:

€ 360,00

2.3.25

Beoordeling flora en fauna onderzoek

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk wordt het tarief verhoogd, indien voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een flora en fauna onderzoek nodig is, met:

€ 270,00

Hoofdstuk 4

Teruggaaf

2.4.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning

2.4.1.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning intrekt terwijl deze al getoetst is op ontvankelijkheid, deze (vooralsnog) niet ontvankelijk is en er nog geen besluit op de aanvraag is genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt op grond van de onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

100%

2.4.1.2

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning intrekt terwijl deze al getoetst is op ontvankelijkheid, deze ontvankelijk is en er nog geen besluit op de aanvraag is genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt op grond van de onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

50%

2.4.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning intrekt op verzoek van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen zes maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

20%

2.4.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning

2.4.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

20%

2.4.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.4.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak

2.4.4

Teruggaaf als gevolg van buiten behandeling stellen aanvraag omgevingsvergunning

Als een aanvraag om een omgevingsvergunning bij besluit buiten behandeling wordt gesteld, bestaat aanspraak op teruggave van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

65%

2.4.5

Minimumbedrag voor teruggaaf

Een bedrag minder dan € 15,00 wordt niet teruggegeven

2.4.6

Legestarieven waarop de teruggaaf betrekking heeft

De teruggaaf van leges als bedoeld in artikel 2.4.1 tot en met 2.4.4 heeft enkel betrekking op de leges die op grond van de onderdelen 2.3.1 tot en met 2.3.1.1.2, 2.3.2.1, 2.3.5 tot en met 2,3,5,6, 2.3.7 tot en met 2.3.7.1, 2.3.9 en 2.3.10.1 zijn geheven.

Hoofdstuk 5

Bestemmingswijzigingen

2.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening

€ 11.364,00

2.5.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a van de Wet ruimtelijke ordening

€ 5.551,50

Hoofdstuk 6

In deze titel niet benoemde beschikking

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing of een andere beschikking voor zover niet elders in dit hoofdstuk een tarief is opgenomen

€ 437,00

Titel 3 Dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1

Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet

€ 546,00

3.1.1.1

Vervallen

3.1.2

Het tarief bedraagt van een melding tot het wijzigen van een leidinggevende op een vergunning op grond van de Alcoholwet

€ 164,00

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

€ 109,00

3.1.3.1

Vervallen

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een exploitatievergunning voor een openbare inrichting (art. 2.28 van de Algemene plaatselijke verordening)

€ 546,00

3.1.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een exploitatievergunning voor een openbare inrichting (art. 2.28 van de Algemene plaatselijke verordening) voor zover het een kleinschalige recreatieve activiteit betreft

€ 273,00

3.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een wijziging van de exploitatievergunning voor een openbare inrichting (art. 2.28 van de Algemene plaatselijke verordening)

€ 164,00

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning)

€ 328,00

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een digitale aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning)

€ 295,00

3.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een periodiek terugkerend evenement als bedoeld in artikel 2.25, negende lid van de Algemene plaatselijke verordening (doorlopende evenementenvergunning)

€ 1.202,00

3.2.4

Vervallen

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor de exploitatie of wijziging van een seksinrichting of escortbedrijf (art. 3.3 van de Algemene plaatselijke verordening)

€ 546,00

Hoofdstuk 4

Inrichtingen

3.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor de exploitatie of wijziging van een inrichting zoals bedoeld in artikel 2.40c van de Algemene plaatselijke verordening

€ 546,00

Hoofdstuk 5

Toezicht op bedrijfsmatige activiteiten en gebouwen

3.5

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het uitoefenen van een bedrijf zoals bedoeld in artikel 2.40i van de Algemene plaatselijke verordening

€ 546,00

Hoofdstuk 6

Markten

3.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

aanvraag op grond van de Marktverordening gemeente Steenbergen 2013:

3.6.1.1

Tot het verlenen van een vaste standplaatsvergunning

(artikel 3, eerste lid van de Marktverordening gemeente Steenbergen 2013)

€ 109,00

3.6.1.2

tot het overschrijven van een vaste standplaatsvergunning

op naam van een ander (artikel 5 van de Marktverordening gemeente Steenbergen 2013

€ 109,00

Hoofdstuk 7

Winkeltijdenwet

3.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

aanvraag:

3.7.1.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of

Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 219,00

3.7.1.2

voor een ontheffing op grond van artikel 3 van de Verordening winkeltijden gemeente Steenbergen 2014

€ 219,00

3.7.1.3

tot het verlenen van toestemming om een in de vorige

onderdelen bedoelde ontheffing over te dragen aan

een ander

€ 219,00

3.7.1.4

tot het intrekken of wijzigen van een in de vorige onderdelen bedoelde ontheffing

€ 219,00

Hoofdstuk 8

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 109,00

3.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het in exploitatie nemen van een kindercentrum, peuterspeelzaal of gastouderbureau of (voorziening voor) het bieden van gastouderopvang

€ 334,00

Steenbergen, 23 december 2021

De raad voornoemd,

de griffier de voorzitter

R.A.J. Defilet, MA R.P. van den Belt, MBA

EENHEIDSPRIJZENLIJST

voor het bepalen van de bouwkosten bij aanvragen om een omgevingsvergunning

behorende bij de tarieventabel van de legesverordening Steenbergen 2021

1. Woningen

1.1

premie woningwet-woningen (projecten)

per m3

€ 212,47

1.2

premie woningwet-woningen

per m3

€ 222,15

1.3

half vrijstaande woningen (projecten)

per m3

€ 242,72

1.4

half vrijstaande woningen

per m3

€ 289,95

1.5

vrijstaande woningen

per m3

€ 336,11

1.6

bungalows

per m3

€ 473,50

1.7

appartementen sociale woningbouw

per m3

€ 272,36

1.8

appartementen vrije sector

per m3

€ 282,48

1.9

appartementen boven winkels

per m3

€ 276,13

2. Woninguitbreidingen en verbouwingen

2.1

uitbreiding woonruimte

per m3

€ 307,02

2.2

uitbreiding bergruimte/berging/garage

per m3

€ 132,56

2.3

kelder tot 30 m 3

per m3

€ 294,15

2.4

kelder v.a. 30 m3

per m3

€ 248,98

2.5

serre (woonruimte)

per m2

€ 510,11

2.6

serre (geen woonruimte)

per m2

€ 378,66

2.7

verandering woonruimte

per m3

€ 121,70

2.8

dakkapel

per m1

€ 1.009,62

3. Bijgebouwen

3.1

berging/garage met plat dak

per m3

€ 135,13

3.2

berging /garage met kapkonstructie

per m3

€ 155,32

3.3

carport

per m2

€ 156,72

3.4

tuinhuisje (prefab)

per m2

€ 181,45

3.5

zwembad

per m3

€ 183,72

4. Straatmeubilair

4.1

houten schutting/pergola

per m1

€ 66,95

4.2

gemetselde tuinmuur

per m1

€ 126,00

4.3

schotelantenne

per stuk

€ 1.096,07

4.4

hout +metselwerk tuinmuur

per m1

€ 98,80

5. Bedrijfshallen

Gemetselde wandconstructie

5.1

bedrijfshal tot 3m hoog

per m3

€ 103,64

5.2

bedrijfshal boven de 3m hoog

per m3

€ 61,69

5.3

tussenvloer in de hal extra

per m2

€ 135,71

5.4

bedrijfskantoor in de hal extra

per m3

€ 212,27

5.5

kantoorgebouw een bouwlaag

per m3

€ 292,70

5.6

kantoorgebouw > een bouwlaag

per m3

€ 249,36

6. Systeembouw

6.1

hal tot 1.500 m2

per m2

€ 277,44

6.2

hal boven 1.500 m2

per m2

€ 356,45

6.3

tussenvloer in de hal extra

per m2

€ 97,14

6.4

kantoorvloer in de hal extra

per m2

€ 153,39

6.5

open loods

per m2

€ 132,87

6,6

semi-permanente unit

per m3

€ 214,61

6.7

romney loods

per m3

€ 22,52

7. Overige gebouwen

7.1

kantoren/showroom/winkel

per m3

€ 301,65

7.2

horeca

per m3

€ 276,74

7.3

sporthal

per m3

€ 295,35

7.4

kleedgebouwen

per m3

€ 259,65

7.5

scholen

per m3

€ 268,67

7.6

noodscholen

per m3

€ 207,23

7.7

recreatie verblijven

per m3

€ 233,10

8. Tuinbouwkassen

8.1

verwarmde kas

per m2

€ 45,55

8.2

onverwarmde kas

per m2

€ 31,99

9. Varkensstal groen-label

9.1

stal voor fokzeugen en biggen (trad. metselwerk)

per m2

€ 438,45

9.2

stal voor vleesvarkens (trad. metselwerk)

per m2

€ 374,86

9.3

stal voor fokzeugen (groepshuisvesting op stro (trad. metselwerk )

per m2

€ 283,05

9.4

stal voor fokzeugen en biggen (staal en beton)

per m2

€ 371,85

9.5

stal voor vleesvarkens (staal en beton)

per m2

€ 338,55

9.6

stal voor fokzeugen (staal en beton)

per m2

€ 216,45

10. Koeienstal groen-label

10.1

stal voor vleeskalveren (trad. metselwerk)

per m2

€ 367,46

10.2

grupstal (trad.metselwerk)

per m2

€ 316,35

10.3

ligboxenstal (trad.metselwerk)

per m2

€ 338,55

10.4

stal voor vleeskalveren (staal en beton)

per m2

€ 327,45

10,5

grupstal (staal en beton)

per m2

€ 249,75

10.6

ligboxenstal (staal en beton)

per m2

€ 271,95

10.7

gedeelte voor melkinrichting, installatie en tank

per m2

€ 647,96

11. Kippenstal

11.1

vlees kuikens (trad. metselwerk)

per m2

€ 216,45

11.2

legkippen (trad.metselwerk)

per m2

€ 224,71

11.3

vlees kuikens (beton en staal)

per m2

€ 149,85

11.4

legkippen (beton en staal)

per m2

€ 172,05

11.5

extra kosten legbatterijen/mestverwijdering

per m2

€ 139,27

12. Mest-silo/kelders

12.1

bovengronds van staal en/of hout systeembouw

per m3

€ 40,94

12.2

ondergronds van beton

per m3

€ 82,13

12.3

kelder

per m2

€ 148,85

12.4

kelder onder het gebouw extra

per m2

€ 119,43

13. Overige agrarische bedrijfsgebouwen

13.1

opslagloods agrarische gewassen

per m2

€ 386,75

13.2

opslagloods trad.metselwerk

per m2

€ 233,10

13.3

opslagloods (houten gevels)

per m2

€ 122,10

13.4

opslagloods (beton gevels)

per m2

€ 122,10

13.5

prefab veldschuur open (stalen gevels)

per m2

€ 55,50

13.6

prefab werktuigen/opslagloods (stalen gevels)

per m2

€ 99,90

14. Zonnepark

14.1

Een grondgebonden zonne-energiesysteem met een minimale opwekking van 1 MW en een minimale oppervlakte van 0,5 Ha.

per ha.

€ 300.000,00

Uitgangspunten:

 • -
  Alle genoemde eenheidsprijzen zijn exclusief BTW;
 • -
  Bij het meten wordt uitgegaan van de bruto maatvoering van het bouwwerk;
 • -
  Er wordt geen rekening gehouden met aanwending van gebruikte materialen of zelfwerkzaamheid;
 • -
  Het totaalbedrag aan bouwkosten wordt naar beneden afgerond op een heel honderdtal.

Steenbergen, 23 december 2021

De raad voornoemd,

de plaatsvervangend griffier de voorzitter

R.A.J. Defilet, MA R.P. van den Belt, MBA