Officiele publicatie

M.e.r. beoordelingsbesluit Pluimveebedrijf De Heen

M.e.r. aanmeldingsnotitie

Op 10 augustus 2011 is van Pluimveebedrijf De Heen, Turfven 1, Sterksel een m.e.r.-aanmeldingsnotitie ontvangen voor het veranderen van een reeds bestaand pluimveebedrijf aan de Slaakdam 2, De Heen, kadastraal bekend als Steenbergen, sectie B nr. 616. De aanmeldingsnotitie vormt een onderdeel als voorbereiding op een aanvraag omgevingsvergunning Wabo.

Beschikking

Burgemeester en wethouders van Steenbergen hebben voor de voorgenomen activiteit op 6 december 2011 beslist dat er geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld.

Inzage

Het besluit en bijbehorende stukken liggen van 21 december 2011 tot en met 31 januari 2012 ter inzage in het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 te Steenbergen. Op afspraak is inzage op een ander tijdstip dan genoemd mogelijk.

Bezwaar

De aanmeldingsnotitie en het besluit hierop vormen een onderdeel voor het aanvragen van een omgevingsvergunning. Ingevolge artikel 6:3 van de Awb is dit besluit niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij belanghebbenden rechtstreeks in hun belang getroffen worden. In de procedure voor een omgevingsvergunning zijn voor eenieder wel mogelijkheden voor het indienen van bezwaren.