gemeente Steenbergen | Maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit

Officiele publicatie

Maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit

[Burgemeester en wethouders maken bekend dat ten behoeve van de volgende inrichting, naar aanleiding van het Activiteitenbesluit, een maatwerkvoorschrift is gesteld:

Adres

Gibsonstraat 7 te Steenbergen.

Hermans Transport & Expeditie B.V.

Omschrijving project

Maatwerkvoorschrift m.b.t.

Het aspect geluid.

Datum verzending

26 september 2023 verzonden

(omwb 2023-036366)

De beschikking is in te zien gedurende zes weken na de dag van publicatie via de gemeente Steenbergen.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot het einde van de inzagetermijn bezwaar maken tegen de beschikking. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de reden van het bezwaar. Een bezwaarschrift richt u aan het college van B & W van de betreffende gemeente.

De beschikking treedt na het verstrijken van de bezwaartermijn in werking. Een belang-hebbende kan echter, ingevolge het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, gedurende genoemde periode, naast een bezwaarschrift, tevens een verzoek om schorsing of voorlopige voorziening indienen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, zulks vereist. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet in tweevoud, samen met een afschrift van het bezwaarschrift, worden verzonden aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank te Breda.