Officiele publicatie

Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend dat zij, naar aanleiding van de melding Activiteitenbesluit, maatwerkvoorschriften bodembescherming hebben opgesteld voor een landbouwbedrijf aan de Nieuw-Vossemeersedijk 23 te Nieuw-Vossemeer.

Indienen bezwaarschrift

De beschikking wordt gedurende 6 weken na bekendmaking ter inzage gelegd door de gemeente Steenbergen. De bekendmaking van deze beschikking is gebeurd door verzending van het besluit aan het bedrijf op 24 juli 2019. Binnen zes weken na de dag van de bekendmaking kunnen belanghebbenden bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten:

- naam en adres van de indiener;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

- de gronden van het bezwaar.

De dag na de bekendmaking treedt de beschikking in werking. Het indienen van een bezwaarschrift stelt de werking van de beschikking niet uit. Als u niet wil dat de beschikking in werking is in afwachting van de bezwaarprocedure, kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland - West-Brabant, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

­

Datum publicatie: 31 juli 2109

Einde bezwaartermijn: 6 september 2019