gemeente Steenbergen | Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit

Officiele publicatie

Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat ten behoeve van de volgende inrichting, op verzoek op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer, maatwerkvoorschriften zijn gesteld:

Adres

Rondom 210 te Dinteloord,

Van Oers United B.V.

Omschrijving project

Maatwerkvoorschriften m.b.t. aspect afvalwater

Datum verzending

21 november 2022

De beschikking is gedurende zes weken na de publicatiedatum in te zien via de gemeente Steenbergen.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot het einde van de inzagetermijn bezwaar maken tegen de beschikking. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de reden van het bezwaar. Een bezwaarschrift richt u aan het college van B & W van de betreffende gemeente.

De beschikking treedt na het verstrijken van de bezwaartermijn in werking. Een belanghebbende kan echter, ingevolge het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, gedurende genoemde periode, naast een bezwaarschrift, tevens een verzoek om schorsing of voorlopige voorziening indienen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, zulks vereist. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet in tweevoud, samen met een afschrift van het bezwaarschrift, worden verzonden aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland West-Brabant, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.