Officiele publicatie

Machtigingsbesluit procesvertegenwoordiging gemeente Steenbergen 2014

Burgemeester en wethouders van Steenbergen:

In behandeling genomen Machtigingsbesluit procesvertegenwoordiging gemeente Steenbergen d.d. 21 mei 2014

Overwegende dat het uit een oogpunt van doelmatigheid gewenst is om ambtenaren genoemd in het overzicht "Procesvertegenwoordiging gemeente Steenbergen" te machtigen.

Gelet op artikel 160 lid 1 onder f en 171 Gemeentewet, de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en het Burgelijk Wetboek

Besluiten:

De ambtenaren genoemd in het overzicht “Procesvertegenwoordiging gemeente Steenbergen” te machtigen om het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen en de burgemeester van Steenbergen (ieder voor zover hun bevoegdheid betreft) te vertegenwoordigen en namens hen het woord te voeren bij rechtszittingen met betrekking tot de regelgeving voor zover aangegeven in het overzicht “Procesvertegenwoordiging gemeente Steenbergen” alsmede tijdens hoorzittingen van de bezwaarschriftencommissie te Steenbergen.

Citeertitel en inwerkingtreding

  • -
    Dit besluit kan worden aangehaald onder de titel “Machtigingsbesluit procesvertegenwoordiging gemeente Steenbergen 2014”. Het overzicht “Procesvertegenwoordiging gemeente Steenbergen” maakt integraal onderdeel uit van dit besluit.
  • -
    Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking.
  • -
    De machtigingsduur betreft de periode van 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2015.

Steenbergen,

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris, De burgemeester,

mr. J.M.W.H. Leloux, J.A.M. Vos

De burgemeester voornoemd,

J.A.M. Vos