gemeente Steenbergen | Mandaatbesluit Gollectieve Opdracht Routeervoorziening

Officiele publicatie

Mandaatbesluit Gollectieve Opdracht Routeervoorziening

Burgemeester en wethouders van Steenbergen:

In behandeling genomen d.d. 9 december 2014

Overwegende dat uit oogpunt van doelmatigheid, efficiciƫnte bedrijfsvoering en een goede dienstverlening aan burgers wenselijk is de bevoegdheden van het college van burgemeester en wethouders inzake de uitvoering van de Jeugdwet te mandateren.

Gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht

Besluiten:

I

Wijziging van de mandaat-, volmacht- en machtingslijst behorende bij het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit 2014 dat bij collegebesluit van 8 april 2014 is vastgesteld, inhoudende de navolgende toevoeging onder voorwaarden zoals genoemd in de bijlage behorend bij dit besluit.:

Onder afdeling Beleid, maatschappelijke ontwikkeling:

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat aan

Onder-mandaat

Het indienen van een verzoek tot Advies (VTA) aan de Raad voor de Kinderbescherming;

Het indienen van een verzoek tot onderzoek (VOT) aan de Raad voor de Kinderbescherming;

Het ontvangen van notificaties vanuit de Raad voor de Kinderbescherming en;

Het ontvangen van zorgmeldingen van de politie.

Jeugdwet

B&W

Zie bijlage

Directeur-bestuurder van stichting Veilig Thuis West Brabant e.o., mevrouw C.M.P.M. Jansen

Ja

II

Dit besluit treedt, na bekendmaking, in werking op 1 januari 2015.

Steenbergen, 16 december 2014

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De locosecretaris De Burgemeester

R.A.J.M. Bogers J.A.M. Vos