gemeente Steenbergen | Mandaatregeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2016

Officiele publicatie

Mandaatregeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2016

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant maakt bekend dat zij in de vergadering van 15 oktober 2015 de 'Mandaatregeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2016' heeft vastgesteld. De regeling is vastgesteld onder voorbehoud van vaststelling van het 'Delegatiebesluit Veilgheidsregio Midden- en West-Brabant 2015' door het Algemeen Bestuur. Nu het Algemeen Bestuur in zijn vergadering van 5 november 2015 het delegatiebesluit heeft vastgesteld en heeft gepubliceerd kan de mandaatregeling in werking treden. Middels de mandaatregeling heeft het Dagelijks Bestuur een deel van zijn bevoegdheden gemandateerd aan de Algemeen Directeur van de veiligheidsregio. De tekst van de mandaatregeling treft u aan als digitale bijlage behorend bij deze bekendmaking en ligt tevens tot zes weken na de datum van inwerkingtreding ter inzage bij het secretariaat van de veiligheidsregio, Doornboslaan 225 te Breda, tijdens kantooruren bereikbaar op 076-5282852. Een ieder kan op verzoek een afschrift van het besluit ontvangen. Het besluit treedt op 1 januari 2016 in werking.

Breda,

8 december 2015
Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant,
de algemeen directeur
N. van Mourik