Officiele publicatie

Mandateringsbesluit bevoegdheid benoeming welstandsdeskundigen gemeente Steenbergen

De raad van de gemeente Steenbergen;

In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 juli 2015

Gelet op:

artikel 147 Gemeentewet en dat het in het kader van een doelmatige en uniforme wijze van het benoemen van de leden van de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit het gewenst is om de benoemingsbevoegdheid van welstandsdeskundigen te mandateren aan het college van burgemeester en wethouders.

besluit:

De bevoegdheid om welstandsdeskundigen te benoemen en zitting te laten nemen in de commissie ruimtelijke kwaliteit, te mandateren aan het college van burgemeester en wethouders.

Steenbergen, 24-9-2015

De raad voornoemd,

de griffier de voorzitter

drs. E.P.M. van der Meer J.A.M. Vos