gemeente Steenbergen | Molenweg Dinteloord afsluiten voor gemotoriseerd verkeer

Officiele publicatie

Molenweg Dinteloord afsluiten voor gemotoriseerd verkeer

Afdeling Realisatie & Beheer

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

Overwegende, dat de raad heeft gekozen om een deel van de Molenweg te Dinteloord af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer.

In artikel 21 Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (verder BABW) is bepaald dat de motivering van het verkeersbesluit in ieder geval vermeldt welke doelstelling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd. Daarbij wordt aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede lid, WVW genoemde belangen ten grondslag liggen aan het verkeersbesluit;

dat artikel 2 Wegenverkeerswet 1994 luidt als volgt:

 • 1.
  De krachtens deze wet vastgestelde regels kunnen strekken tot:
  a. het verzekeren van de veiligheid op de weg
  b. het beschermen van weggebruikers en passagiers
  c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan
  d. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer
 • 2.
  de krachtens deze wet vastgestelde regels kunnen voorts strekken tot
  a. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet Milieubeheer
  b. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden
 • dat de Molenweg bij de gemeente Steenbergen in beheer is;

  dat de oriëntatie van het verkeer van en naar Dinteloord verandert door de aanleg van de A4;

  dat door de aanleg van de A4 een aantal mogelijke ongewenste bijeffecten kunnen ontstaan;

  dat de Molenweg (parallelweg A29 tussen Noordlangeweg en Molendijk) een korte en snelle verbinding vormt met de kern Dinteloord;

  dat de kans bestaat dat sluipverkeer hier gebruik van gaat maken;

  dat daarom het voorstel is om het noordelijke deel van de Molenweg aan te wijzen als bromfietspad;

  dat zo het terrein van Van Tilburg bereikbaar blijft maar dat er geen sluipverkeer kan ontstaan;

  dat hierdoor de toekomstige carpoolplaats alleen bereikbaar is vanaf de Noordlangeweg en niet vanaf de Molenweg;

  dat hierdoor de leefbaarheid op de Molenweg zal verbeteren.

  besluiten:

  • 1.
   Het afsluiten van een deel van de Molenweg door het aanbrengen van een selectieve toegang ten noorden van de inrit van Van Tilburg (Molenweg 2b) en plaatsing van de volgende borden G12a (aanduiding: fiets/bromfietspad) en G12b (aanduiding: einde verplicht fiets/bromfietspad), zoals aangegeven op de situatietekening met kenmerk 319919.ehv.543.T03 d.d. 28-06-2013;
  • 2.
   Te bepalen, dat genoemde verkeersmaatregel per direct in werking treedt.

  Steenbergen,

  Hoogachtend,

  burgemeester en wethouders van Steenbergen,

  de secretaris, de burgemeester,

  mr. J.M.W.H. Leloux J.A.M. Vos

  Bezwaar

  Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of  burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam,  adres,  handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl.

  Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de  Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen(Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.