gemeente Steenbergen | Nadere regels evenementen

Officiele publicatie

Wijzigingbesluit “Nadere regels evenementen 2018-2023”

Burgemeester van Steenbergen en

Burgemeester en wethouders van Steenbergen, ieder voor zover hun bevoegdheid reikt,

Overwegende dat het college en de burgemeester, ieder voor zover hun eigen bevoegdheid reikt, de "nadere regels evenementen 2018-2023" hebben vastgesteld op 20 februari 2018 (BM1800494);

Overwegende dat het college en de burgemeester een aantal wijzigingen op deze nadere regels noodzakelijk achten;

Gelezen het voorstel met kenmerk BD2000179

Gelet op Hoofdstuk2, artikel 2:25 en verder van de Algemene Plaatselijke Verordening 2020;

Besluiten:

Vast te stellen de volgende wijzigingen op de “Nadere regels evenementen 2018-2023”:

ARTIKEL I

Aan de “Nadere regels evenementen 2018-2023” wordt het volgende artikel toegevoegd:

A. Artikel 15.12.a komt te luiden:

Het college kan bij besluit gemotiveerd afwijken van hetgeen is bepaald onder de artikelen 15.3, 15.10, 15.11 en 15.12.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking conform artikel 139 van de Gemeentewet.

Steenbergen, 28 april 2020.
Hoogachtend,
de burgemeester van Steenbergen,
R.P. van den Belt, MBA
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,
de secretaris, De burgemeester,
M.J.P. de Jongh, RA
R.P. van den Belt, MBA