gemeente Steenbergen | Nadere regels plakken en kladden 2016 gemeente Steenbergen

Officiele publicatie

Nadere regels plakken en kladden 2016 gemeente Steenbergen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening, artikel 2:42 lid 4

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen hebben;

Gelet op artikel 2:42 lid 4 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2016;

Overwegende dat:

 • -
  in artikel 2:42 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2016 regels zijn opgenomen met betrekking tot plakken en kladden;
 • -
  het op grond van artikel 2:42 lid 4 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2016 mogelijk is om aanplakborden aan te wijzen voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen;
 • -
  het op grond van artikel 2:42 lid 6 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2016 mogelijk is om nader regels te stellen voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen;
 • -
  met deze nadere regels omtrent het plakken en kladden uitvoering wordt gegeven aan deze bevoegdheid van het college;

Besloten vast te stellen de “Nadere regels plakken en kladden 2016”;

Inhoudende:

Artikel 1. Aanwijzingsbesluit

De aanplakborden die van gemeentewege worden geplaatst voor de verkiezingen van publiekrechtelijke organen in de gemeente zijn aangewezen voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen.

Artikel 2. Nadere regels

Aangebrachte affiches op de borden die telkenmale ten behoeve van de verkiezingen van gemeentewege tijdelijk worden geplaatst mogen niet over worden geplakt met een andere affiche o.i.d.

Artikel 3. Slotbepalingen

 • 1.
  De nadere regels plakken en kladden 2016 treden in werking op de derde dag na die waarop zij zijn bekend gemaakt onder gelijktijdige intrekking van artikel 2.9 van het Algemeen Uitvoeringsbesluit APV.
 • 2.
  De nadere regels worden aangehaald als “Nadere regels plakken en kladden 2016”.

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen op 17 november 2015

De plv. secretaris, De burgemeester,

R.A.J.M. Bogers R.P. van den Belt MBA