gemeente Steenbergen | NOODVERORDENING DETONATIE V1

Officiele publicatie

NOODVERORDENING DETONATIE V1

De burgemeester van Steenbergen,

overwegende

dat nabij het Dirksdijkje te Kruisland, kadastraal bekend als Gemeente Steenbergen 02, sectie AC, nr. 336 een V1 is aangetroffen;

dat getracht zal worden de V1 op donderdag 27 februari 2014 tussen 06.00 uur en 17.30 uur gecontroleerd te doen detoneren;

dat ernstig rekening moet worden gehouden met ontploffingsgevaar tengevolge van de hierboven genoemde werkzaamheden waardoor het leven en de gezondheid van personen in de omgeving van de vindplaats van de V1 alsmede materiële belangen in ernstige mate worden bedreigd;

dat het in dit verband noodzakelijk is ter handhaving van de openbare orde en ter beperking van gevaar voor personen en goederen algemeen verbindende voorschriften te geven;

gelet op artikel 176 van de Gemeentewet;

BESLUIT

Vast te stellen de volgende Noodverordening Detonatie V1

Artikel 1

1.

Op aanwijzing van de daartoe bevoegde ambtenaren van politie of brandweer dienen personen die zich binnen het, op de bij deze verordening behorende kaart middels een rode cirkel aangeduide gebied bevinden, zich voor donderdag 27 februari 2014, 06:00 uur uit dit gebied te verwijderen en daarvan verwijderd te houden, totdat de politie of brandweer toestemming heeft gegeven bedoeld gebied weer te betreden. Huisdieren moeten worden meegenomen.

2.

Op aanwijzing van de daartoe bevoegde ambtenaren van politie of brandweer dienen rechthebbenden op de zich in het onder 1. genoemde gebied bevindende paarden, zorg te dragen dat die paarden uit dat gebied zijn verwijderd voor 26 februari 2014, 24:00 uur.

Artikel 2

Het is een ieder verboden om het, op de bij deze verordening behorende kaart middels een rode cirkel aangeduide gebied te betreden, totdat van de zijde van de daartoe bevoegde ambtenaren van politie of brandweer mededeling is ontvangen dat het in dit artikel neergelegde verbod is opgeheven.

Artikel 3

De verplichtingen bedoeld in artikel 1 en het verbod in artikel 2 gelden niet voor degenen die uit hoofde van hun functie rechtstreeks betrokken zijn bij of door het bevoegde gezag uitdrukkelijk zijn belast met het ontgraven, onschadelijk maken en verwijderen van de in de aanhef bedoelde V1.

Artikel 4

Rechthebbenden op een onroerend goed gelegen in het in artikel 1 bedoelde gebied dienen, indien de omstandigheden dit noodzakelijk maken, te gedogen dat in verband met het detoneren van de V1, redelijkerwijs noodzakelijke werkzaamheden en maatregelen kunnen worden uitgevoerd.

Artikel 6

Deze verordening treedt in werking op woensdag 26 februari 2014, 24:00 uur en is geldig tot donderdag 27 februari 2014; 20.00 uur dan wel een nader door de burgemeester bekend te maken tijdstip.

Deze verordening wordt bekendgemaakt via de website van de gemeente, de lokale pers en wordt ter inzage gelegd op het gemeentehuis.

Steenbergen, 20 februari 2014

De burgemeester van Steenbergen,

J.A.M. Vos

De politie is belast met het toezicht op de naleving van deze verordening.

Opzettelijk niet voldoen aan de hierboven omschreven verordening kan op grond van artikel 184 van het Wetboek van Strafrecht worden gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie. Overtreding van het bepaalde in deze verordening kan voorts worden gestraft op grond van artikel 443 van het Wetboek van Strafrecht met hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie.